دوره و شماره: دوره 24، شماره 81، زمستان 1398 
6. توسعه مدل زیستی-اقتصادی برای مدیریت تالاب فریدونکنار

صفحه 187-213

10.22054/ijer.2019.11690

صغری درویشی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی