فراخوان ارسال مقاله
فراخوان ارسال مقاله محورهای مقاله: اقتصاد پولی و بانکی اقتصاد مالی اقتصاد شهری، منطقه‌ای و حمل و نقل اقتصاد توسعه و برنامه ریزی رویکردهای چند رشته ای و بین رشته‌ای در تحلیل مسائل اقتصادی اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی اقتصاد سنجی داده- ستانده مدل های برنامه ریزی، تصمیم گیری، تئوری بازی و مدل های عامل محور نهاد گرایی

مطالعه بیشتر

شناخته شدن نشریه پژوهش‌های اقتصادی ایران به عنوان نشریه هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
شناخته شدن  نشریه پژوهش‌های اقتصادی ایران به عنوان نشریه هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 

مطالعه بیشتر

امضای تفاهم‌نامه همکاری با انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران با همکاری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر می‌شود.

مطالعه بیشتر

login