فراخوان ارسال مقاله

محورهای مقاله:

  • اقتصاد پولی و بانکی
  • اقتصاد مالی
  • اقتصاد شهری، منطقه‌ای و حمل و نقل
  • اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
  • رویکردهای چند رشته ای و بین رشته‌ای در تحلیل مسائل اقتصادی
  • اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی
  • اقتصاد سنجی
  • داده- ستانده
  • مدل های برنامه ریزی، تصمیم گیری، تئوری بازی و مدل های عامل محور
  • نهاد گرایی
login