مدیر مسئول


تیمور محمدی استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد

 • atmahmadigmail.com
 • (9821)88725400

سردبیر


علی اصغر بانوئی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • banouei7yahoo.com
 • (9821)88725400

دبیر تخصصی


عبدالرسول قاسمی دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • ghasemi.ahotmail.com
 • (9821)88725400

اعضای هیات تحریریه


تیمور محمدی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • atmahmadigmail.com
 • (9821)88725400

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر بانوئی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • banouei7yahoo.com
 • (9821)88725400

اعضای هیات تحریریه


عبدالرسول قاسمی دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • ghasemi.ahotmail.com
 • (9821)88725400

اعضای هیات تحریریه


عباس شاکری استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • shakeri.abbasgmail.com
 • (9821)88725400

اعضای هیات تحریریه


کریم اسلاملوئیان استاد
دانشگاه شیراز

اقتصاد

 • keslamlorose.shirazu.ac.ir
 • (0713) 6270621

اعضای هیات تحریریه


اسفندیار جهانگرد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • ejahangardgmail.com
 • (9821)88725400

اعضای هیات تحریریه


جاوید بهرامی دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • javid_bahramiyahoo.com
 • (9821)88725400

اعضای هیات تحریریه


یدا... دادگر استاد
دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد

 • yydadgargmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا کشاورز حداد دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف

اقتصاد

 • g.k.haddadsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم مهدوی دانشیار
دانشگاه تهران

اقتصاد

 • mahdaviut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین عباسی نژاد استاد
دانشگاه تهران

اقتصاد

 • habasiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن رنانی استاد
دانشگاه اصفهان

اقتصاد

 • m.renanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد بخشوده استاد
دانشگاه شیراز

اقتصاد

 • bakhshoodehshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


قهرمان عبدلی استاد
دانشگاه تهران

اقتصاد

 • abdoliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید مشیری استاد
دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

اقتصاد

 • moshiri.susask.ca