اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

تیمور محمدی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی

atmahmadigmail.com
(9821)88725400

سردبیر

عبدالرسول قاسمی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

ghasemi.ahotmail.com
(9821)88725400

اعضای هیات تحریریه

کریم اسلاملوئیان

اقتصاد استاد
دانشگاه شیراز

keslamlorose.shirazu.ac.ir
(0713) 6270621

تیمور محمدی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

atmahmadigmail.com
(9821)88725400

عباس شاکری

اقتصاد استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

shakeri.abbasgmail.com
(9821)88725400

اسفندیار جهانگرد

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

ejahangardgmail.com
(9821)88725400

جاوید بهرامی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

javid_bahramiyahoo.com
(9821)88725400

یدا... دادگر

اقتصاد استاد
دانشگاه شهید بهشتی

yydadgargmail.com

غلامرضا کشاورز حداد

اقتصاد دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف

g.k.haddadsharif.edu

ابوالقاسم مهدوی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه تهران

mahdaviut.ac.ir

حسین عباسی نژاد

اقتصاد استاد
دانشگاه تهران

habasiut.ac.ir

محمدقلی یوسفی

اقتصاد استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

mohammadgholi_yousefiyahoo.com
(9821)88725400

محسن رنانی

اقتصاد استاد
دانشگاه اصفهان

m.renanigmail.com

ابوالقاسم هاشمی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی

aghhashemiyahoo.com

محمد بخشوده

اقتصاد استاد
دانشگاه شیراز

bakhshoodehshirazu.ac.ir

قهرمان عبدلی

اقتصاد استاد
دانشگاه تهران

abdoliut.ac.ir