اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

تیمور محمدی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی

atmahmadigmail.com
(9821)88725400

سردبیر

علی اصغر بانوئی

اقتصاد استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

banouei7yahoo.com
(9821)88725400

دبیر تخصصی

عبدالرسول قاسمی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

ghasemi.ahotmail.com
(9821)88725400

اعضای هیات تحریریه

تیمور محمدی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

atmahmadigmail.com
(9821)88725400

علی اصغر بانوئی

اقتصاد استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

banouei7yahoo.com
(9821)88725400

عبدالرسول قاسمی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

ghasemi.ahotmail.com
(9821)88725400

عباس شاکری

اقتصاد استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

shakeri.abbasgmail.com
(9821)88725400

کریم اسلاملوئیان

اقتصاد استاد
دانشگاه شیراز

keslamlorose.shirazu.ac.ir
(0713) 6270621

اسفندیار جهانگرد

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

ejahangardgmail.com
(9821)88725400

جاوید بهرامی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

javid_bahramiyahoo.com
(9821)88725400

یدا... دادگر

اقتصاد استاد
دانشگاه شهید بهشتی

yydadgargmail.com

غلامرضا کشاورز حداد

اقتصاد دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف

g.k.haddadsharif.edu

ابوالقاسم مهدوی

اقتصاد دانشیار
دانشگاه تهران

mahdaviut.ac.ir

حسین عباسی نژاد

اقتصاد استاد
دانشگاه تهران

habasiut.ac.ir

محسن رنانی

اقتصاد استاد
دانشگاه اصفهان

m.renanigmail.com

محمد بخشوده

اقتصاد استاد
دانشگاه شیراز

bakhshoodehshirazu.ac.ir

قهرمان عبدلی

اقتصاد استاد
دانشگاه تهران

abdoliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سعید مشیری

اقتصاد استاد
دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

moshiri.susask.ca