داوران سال 1401

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر وابستگی سازمانی WOS
1 ایلناز ابراهیمی استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
2 تقی ابراهیمیی سالاری استادیار ایران مشهد استادیار گروه اقتصاد دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد  
3 علاءالدین ازوجی سایر ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس  
4 نعمت الله اکبری استاد ایران اصفهان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان  
5 حمید آماده دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
6 سیروس امیدوار استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
7 میثم امیری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی  
8 علیرضا امینی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری و صنعتی ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
9 محمود اولاد سایر ایران تهران مدیر شرکت خصوصی پژوهشگری  
10 علی اصغر بانویی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
11 محمد مهدی بحر العلوم استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری ،  دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبائی  
12 سجاد برخورداری دورباش دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
13 فتح اله تاری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
14 حسین توکلیان دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی wos
15 احمد جعفری صمیمی استاد ایران بابلسر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران  
16 اسفندیار جهانگرد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
17 ایمان چراتیان سایر ایران مازندران دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران  
18 علی چشمی استادیار ایران مشهد عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد  
19 حسن حیدری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس  
20 هادی حیدری استادیار ایران تهران پژوهشگر گروه مطالعات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی  
21 کیومرث حیدری سایر ایران تهران رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی و مدل سازی برق و انرژی ، پژوهشگاه نیرو ،وزارت نیرو  
22 یداله دادگر استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی wos
23 آرین دانشمند استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
24 باقر درویشی استادیار ایران ایلام عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ، دانشگاه ایلام  
25 سعید راسخی استاد ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران wos
26 میثم رافعی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی دانشگاه خوارزمی  
27 محسن رنانی استاد ایران اصفهان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان  
28 رضا زمانی استادیار ایران تهران گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
29 شیوا زمانی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  
30 علی اصغر سالم دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
31 حسن سبحانی استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
32 علی سوری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
33 ابوالفضل شاه آبادی استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
34 مهشید شاهچرا استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه مطالعات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی  
35 علی صادقین سایر ایران تهران عضو موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ،  دانشکده اقتصاد  ، دانشگاه تهران  
36 اسماعیل صفرزاده استادیار ایران تهران گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران wos
37 حسن طایی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
38 رضا طالبلو دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
39 جواد طاهرپور استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
40 سیدکمیل طیبی استاد ایران اصفهان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان  
41 امیرمنصور طهرانچیان استاد ایران مازندران عضو هیات علمی دانشگاه مازندران  
42 مهنوش عبداله  میلانی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی wos
43 قهرمان عبدلی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
44 فرهاد غفاری دانشیار ایران تهران دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
45 محمدحسن فطرس استاد ایران همدان استاد بازنشسته گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بو علی سینا همدان  
46 محمد رضا فقهی کاشانی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
47 زهرا کریمی موغاری استادیار ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران wos
48 تیمور محمدی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
49 پرویز محمدزاده استاد ایران تبریز عضو هیات علمی گروه  اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز  
50 حجت الله میرزایی تشنیزی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
51 حبیب مروت دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
52 علی مزیکی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
53 سعید مشیری استاد کانادا  ساسکاچوان عضو هیات علمی دانشگاه ساسکاچوان  
54 محسن مطیعی استادیار ایران تهران گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیرت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران  
55 پریسا مهاجری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
56 محسن مهرآرا استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
57 میر حسین موسوی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
58 فرشاد مومنی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
59 سید محمد باقر نجفی استادیار ایران کرمانشاه عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی  
60 رضا نصر اصفهانی استادیار ایران اصفهان عضو هیات علمی گروه  اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان  
61 محمدجواد نوراحمدی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
62 مسعود همایونی فر دانشیار ایران مشهد عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد  
63 محمد وصال استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  
login