دوره و شماره: دوره 24، شماره 78، بهار 1398، صفحه 1-221 
3. بررسی تأثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران

صفحه 61-91

10.22054/ijer.2019.10163

پرویز محمدزاده؛ محمود متوسلی؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری