نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دکترای اقتصاد، دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس‌انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال‌های1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به‌مراتب دارای برازش مناسب‌تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیان‌کننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به‌مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در  نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول به‌سرعت خود را تعدیل می‌کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

آل ‌عمران، رویا، نصراله، فهیمه و آل عمران، سیدعلی (1389). بررسی تأثیر شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران در دوره 1387-1352، اقتصاد کاربردی، 3، 98-71.
ایزدی، حمیدرضا و دهمرده، نظر (1391). رابطه بین عملکرد سیاست‌های پولی و مالی و ثبات تابع تقاضای پول و پیش‌بینی این تابع در ایران، مطالعات اقتصادی کاربردی، 1، 190-165.
جعفری صمیمی، احمد، علمی، زهرا (میلا) و صادق‌زاده یزدی، علی (1385). بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون جوسیلیوس، تحقیقات اقتصادی، 72، 225- 191.
حسینی، سیدصفدر و بخشی، محمدرضا (1385). تجزیه‌و‌تحلیل تقاضای پول در ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیو با وقفه‌های توزیعی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 28،  13- 1.
سامتی، مرتضی و یزدانی، مهدی (1389). تحلیل اقتصادسنجی تابع تقاضای پول در ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)، 2، 122 - 1.
شهرستانی، حمید و شریفی رنانی، حسین (1387). تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران.  تحقیقات اقتصادی، 83، 114- 89.
صادق‌زاده یزدی، علی، جعفری صمیمی، احمد و علمی، زهرا (میلا) (1385). برآورد تابع بلندمدت و کوتاه‌مدت تقاضای پول در ایران، استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 29، 15 - 1.
فلاحی، محمدعلی و نگهداری، ابراهیم (1384). بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL). دانش و توسعه، 17، 166- 147.
منجذب، محمدرضا (1389). آزمون نظریه انتظارات در تابع تقاضای پول ایران. سیاست‌های اقتصادی (نامه مفید)، 1،  58-47.
Alcidi, C., Alessandro Flamini, A., Fracasso, A. (2011). Policy Regime Changes, Judgment and Taylor rules in the Greenspan Era. Economica, vol. 78, issue 309, pages 89-107.
Arouri, M., Jawadi, F., Nguyen, D.K., (2012). Modeling nonlinear and heterogeneous dynamic linkages in international monetary markets. Macroeconomic Dynamics 16 (S2), 232–251.
Ashworth, J., & Evans, L. (1998). Functional form of the demand for real balances in Cagan’s hyperinflation model. Applied Economics, 30,1617–1623.
Assenmacher-Wesche. K. (2006). Estimating Central Banks’ preferences from a time-varying empirical reaction function. European Economic Review. Volume 50, Issue 8, Pages 1951–1974.
Bahmani-Oskooee, M., and Barry, M. P. (2002). "Stability of Demand for Money in an Unstable Country: Russia", Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 22 (4), pp. 619-629.
Bahmani-Oskooee, M., and Shin, S. (2002).  "Stability of Demand for Money in Korea", International Economic Journal, Vol. 16, pp. 85-95.
Bahmani-Oskooee. M., S.  Chomisisengphet. (2002)  "Stability  of  M2  Money  Demand  Function in Industrial Countries", Applied Economic, Vol. 34, pp. 2075-2083.
Barnett, W.A., (2000). New indices of money supply and the flexible laurent demand system. In: Barnett, W.A., Serletis,A. (Eds). The Theory of Monetary Aggregation, 16. Elsevier, pp. 325-359.
Biscarri, JavierGomez., Moreno, Antonio., De Gracia, Fernando Perez. (2010). "Money demand accommodation: Impact on macro-dynamics and policy consequences".  Journal of Policy and Modeling. 32, PP. 138- 154.
Breuer,J.B.,  A.F. Lippert. (1996). Breaks in money demand, S. Econ. J. 63 (1996) 496–506.
Buch, C. M. (2001). "Money   Demand   in   Hungary   and   Poland", Applied   Economics,   Vol. 33, pp. 989-999.
Buiter, W. H. (1987). A fiscal theory of hyperdeflations? Some surprising monetarist arithmetic. Oxford Economic Papers, 39,111–118.
Cagan, P. (1956). The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (Ed.), Studies in the quantity theory of money. Chicago: University of Chicago Press.
Choi, I., P. Saikkonen. (2004). Testing linearity in cointegrating smooth transition regressions, Economet. J. 7, 341–365.
Davig, T., Doh, T. (2014). Monetary policy regime shifts and inflation persistence. Review of Economics and Statistics 96 (5), 862-875.
Fayyad, S., (1986). A microeconomic system-wide approach to the estimation of demand for money. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, pp. 22–33 (August).
Fisher, D., (1989). Money Demand and Monetary Policy. University of Michigan Press, p. 3.
Friedman, B.M., K.N. Kuttner. (1992). Money, income, prices and interest rates, Am. Econ. Rev. 82, 472–492.
Gerlach, S., & Lewis, J. (2010). The Zero Lower Bound, ECB Interest Rate Policy and the Financial Crisis. De Nederlandsche Bank Working Paper No. 254.
Granville, B., Mallick, S.K., (2009). Monetary and financial stability in the euro area: procyclicality versus trade-off. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 19 (4), 662–674.
Greene, C.A. (1999). Non-linear Money Demand: Transactions—Theory based Results with an Empirical Demonstration, Department of Economics, University of Missouri, Mimeo.
Hamori, S., and Tokihisa, A. (2001). "Seasonal Cointegration and the Money Demand Function: Some Evidence from Jopan", Applied Economics Letters, Vol. 8, pp. 305-310.
Huang,  C.J., C.F.J. Lin, J.C. Cheng, (2001). Evidence on nonlinear error correction in money demand: the case of Taiwan, Appl. Econ. 33, 1727–1736.
Hwang, J. K. (2002). "The Demand for Money in Korea: Evidence from the Cointegratin Test", IAER, Vol. 83pp. 187-195.
Ireland, P. (2009). On the welfare cost of inflation and the recent behavior of money demand. American Economic Review, 99,1040–1052.
Jawadi, F., M.  Sousa, R. (2013). "Money demand in the euro area, the US and the UK: Assessing the role of nonlinearity", Economic modeling. 32, PP. 507-515.
Jung, A. (2016). Is  euro area  money  demand  for  M3  still  stable? The  Quarterly  Review  of  Economics  and  Finance  60, 29–39.
Kapounek, S., Korabab, P., Deltuvaite, V. (2016). (Ir) rational households’ saving behavior? An empirical investigation. Procedia Economics and Finance   39, 625 – 633. 
 Khadaroo, A.J. (2003). A smooth transition regression equation of the demand for UK M0, Appl. Econ. Lett. 10 (2003) 769–773.
 Lee, C., Chen, P., Chang, Ch. (2007). Testing linearity in a cointegrating STR model for the money demand function: International evidence from G-7 countries. Mathematics and Computers in Simulation 76, 293–302.
Lucas, R. E., Jr. (2000). Inflation and welfare. Econometrica, 68,247–274.
Lütkepohl, H., Teräsvirta, T., Wolters, J., (1999). Investigating stability and linearity of a German  M1  money  demand  function.  Journal  of  Applied  Econometrics  14  (5), 511–525.
Luukkonen, R., Saikkonen, P., Teräsvirta, T., (1988). Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika 75 (3), 491–499.
Ma, Y. (2016). Nonlinear monetary policy and macroeconomic stabilization in emerging market economies: Evidence from China. Economic Systems40(3), 461-480.
Miller, M.H., D. Orr. (1996). A model of the demand for money by firms. Quart. J. Econ. 80, 413–435.
 Nagayasu, J. (2003). A re-examination of the Japanese money demand function and structural shifts, J. Policy Model. 25, 359–375.
Nakashima, K., Saito, M. (2012). "On the comparison of alternative specifications for money demand: The case of extremely low interest rate regimes in Japan". Journal of the Japanese and international economies. 26, PP. 454- 471.
Nautz,  D.,  &  Rondorf,  U.  (2011).  The  (in)stability  of  money  demand  in  the  euro  area: Lessons from a cross-country analysis. Empirica, 38(4), 539–553.
 Neftci, S.A. (1984). Are economic time series asymmetric over the business cycle? J. Polit. Econ. 92, 307–328.
Ord´onez, J. (2003). Stability and non-linear dynamics in the broad demand for money in Spain, Econ. Lett. 78, 139–146.
Owyang, M. T., & Ramey, G. (2004). Regime switching and monetary policy measurement. Journal of Monetary Economics51(8), 1577-1597.
Payne. J. E. (2003). "Post Stabilization Estimates of Money Demand in Croatia: Error Correction Model   Using   the   Bounds   Testing   Approach", Applied Economics, Vol.   35pp. 1723-1727.
Perruchoud, A. (2009). Estimating a Taylor Rule with Markov Switching Regimes for Switzerland. Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES), vol. 145, issue II, pages 187-220.
Petersen, Kenneth, "Does the Federal Reserve Follow a Non-Linear Taylor Rule?" (2007). Economics Working Papers. Paper 200737.
Rafiq, M.S., Mallick, S.K., (2008). The effect of monetary policy on output in EMU3: a sign restriction approach. Journal of Macroeconomics 30, 1756–1791.
Sarno, L. (1999). Adjustment costs and nonlinear dynamics in the demand for money: Italy, 1861–1991, Int. J. Finance Econ. 4, 155–177.
Scheinkman, J. (1980). Discussion. In J. Kareken, & N. Wallace (Eds.), Models of monetary economies (pp. 91–96). Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Sims, Christopher A. and Tao Zha, (2006). “Were there Regime Switches in U.S. Monetary Policy?” American Economic Review, Vol. 96, No. pp. 54-8
Sokic, A. (2012). The monetary analysis of hyperinflation and the appropriate specification of the demand for money. German Economic Review, 13,142–160.
Svensson, L.E.O., (2008). ‘‘What have economists learned about monetary policy over the past 50 years?’’ paper for the conference, Monetary Policy over Fifty Years, in Frankfurt am Main, September 21, 2007.
Terasvirta, T. (1994). Specification,   estimation   and evaluation   of Smooth    Transition Autoregressive models. Journal of the American  Statistical  Association,  89  (425), 208–218.
Terasvirta, T., Anderson, H. M. (1992). Characterizing nonlinearities in business cycles using smooth transition autoregressive models. J.appl. Econom. Volume 7, Issue Supplement S1, Pages S119–S136.
Teräsvirta, T., Eliasson, A.-C., (2001). Non-linear error correction and the UK demand for broad money, 1878-1993. Journal of Applied Econometrics 16, 277–288.
Thornton, D.L. (2014). Monetary policy: Why money matters (and interest rates don’t). Journal of Macroeconomics 40, 202–213.
Woodford, M., (2000). Monetary policy in a world without money. Int. Finance 3, 229–260.
Zhao, L. (2017). The behavior of money demand in the Chinese hyperinflation. China Economic Review42, 145-154.