نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان

چکیده

آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی­، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایه­گذاری، سیاست­گذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی­ و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 برآورد شد. مستقل بودن بازار سهام ایران از سایر بازارها از دلایل تلاطم به نسبت پایین بازار سهام ایران و همبستگی (کوواریانس شرطی) ناچیز میان بازار ایران و سایر بازارها است. بنابراین، نسبت پوشش ریسک و وزن بهینه دارایی میان بازار سهام کشورهای مورد مطالعه و ایران اندک است. همچنین نتایج بیانگر وجود اثرات (خودی) آرچ و گارچ قابل توجه در بازار سهام هر یک از این کشورها است. اقتصاد آمریکا به‌صورت نسبی بسیار بزرگ است، از این رو، طبق انتظار، سایر بازارها بر بازار سهام این کشور اثر معنادار نداشته­اند. اکثر مقادیر ویژه ماتریس اثرات آرچ و گارچ کمی کوچک‌تر از عدد یک بوده که نشان می­دهد، ثبات نسبی در این بازارها مقابل شوک و تلاطم داخلی و خارجی کم بوده است.

کلیدواژه‌ها

ابونوری، اسمعیل و عبداللهی، رضا (1390). ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم اﻳﺮان. ﻣﺎﻟﺰی. آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻳﻚ ﻣﺪلﮔﺎرچ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮرس اوراق بهادار، دوره 4، شماره 14، 61-79.
ابونوری، اسمعیل و عبداللهی، رضا (1391). ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ­های مختلف بازار ﺳﻬﺎم اﻳﺮان با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره:. مجله تحقیقات مالی، دوره 14، شماره 1، 1-16.
ابونوری، اسمعیل، رضا عبداللهی و حمزه، مصطفی (1391). ارزیابی پویایی­های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دومتغیره. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 65، 65-86.
سید حسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392). ﻣﺪلﺳﺎزی و ﺳﻨﺠﺶﺳﺮاﯾﺖ ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل­های GARCH چندمتغیره؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ایران، اﻣﺎرات و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ نفت. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، دوره 6، شماره 21، 137-157.
علمی، زهرا، ابونوری، اسمعیل، راسخی، سعید و شهرازی، محمدمهدی (1393). اثر شکست­های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 8، شماره 2، 57-73.
فلاحی، فیروز، حقیقت، جعفر، صنوبر، ناصر و جهانگیری، خلیل (393). بررسی همبستگی بین تالطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 14، شماره 52، 123-147.
مشایخ، شهناز و جعفری، محبوبه (1385). بازار مالی ایران در مقایسه با بازارهای جهان. مجله حسابدار، شماره 180،  32-41.
Baba, Y., Engle, R. F., Kraft. D., & Kroner, K. (1990). Multivariate simultaneous generalized ARCH unpublished manuscript. University of California and San Diego. Working Paper.
Billio, M., Caporin, M., Frattarolo, L., & Pelizzon, L. (2016). Networks in risk spillovers: a multivariate GARCH perspective. Working Paper Department of Economics. Ca’ Foscari University of Venice, 1-49.
Bollerslev, T., Engle, R., & Wooldridge, J. (1988). A capital asset pricing model with time-varying covariances. Journal of Political Economy, 96, 31-116.
Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307-327.
Boudoukh, J., Richardson, M., & Whitelaw, R. (1994). A tale of three schools: insights on autocorrelations of short-horizon stock returns. The Review of Financial Studies, 7(3), 539-573.
Borovkova, S. A., & Lopuhaa, H. P., Spatial GARCH: A spatial approach to multivariate volatility modeling (November 9. 2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2176781 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2176781.
Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2012). Better to give than to receive: predictive directional measurement of volatility spillovers. International Journal of Forecasting, 28, 57–66.
Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.
Engle, R. F., Lilien, D. M., & Robins, R. P. (1987). Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 391-407.
Engle, R. F., & Kroner, K. (1993). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Discussion paper, 89-57r.
Engle, R. F., & Kroner, K. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122-150.
Glick, R., & Rose, A. K. (1999). Contagion and trade: Why are currency crises regional? Journal of International Money and Finance, 18(4), 603-617.
http://new.tse.ir.
http://finance.yahoo.com/world-indices.
http://tradingeconomics.com.
Jouini, J., & Alshogeathri, M. (2017). Linkages between equity and global food markets: New evidence from including structural changes. Finance a úvěr-Czech. Journal of Economics and Finance, 67(3), 166-198.
Kang, S. H., Cheong, C., & Yoon, S. M. (2013). Intraday volatility spillovers between spot and futurs tndices: Evidence from the Korean stock market. Physica A, 392, 1795-1802.
Kang, S. H., McIver, R., & Yoon, S. M. (2017). Dynamic spillover effects among crude oil. precious metal. and agricultural commodity futures markets. Energy Economics, 62, 19-32.
Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. (2007). Approaching the transition to adulthood: Distinctive profiles of adolescents aging out of the child welfare system. Social Service Review, 81(3), 453-484.
King, R.G., & Levine, R. (1993). Financial intermediation and economic development. Financial Intermediation in the Construction of Europe Eds: C. Mayer and X. Vives. London: Centre for Economic Policy Research, 156-189.
Kroner, K. F., & Sultan, T. (1993). Time-varing distributions and dynamic hedging with foreign currency futures. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28(4), 535-551.
Mckinnon, R. I. (1973). Money and capital in economic development. Washington. D.C., Brookings Institution.
Mohammadi, H., & Tan. Y. (2015). Return and volatility spillovers across equity markets in Mainland China. Hong Kong and the United States. Econometrics, 3, 215-232.
Ng, V. K., & Kroner, K. F. (1998). Modeling asymmetric comovements of asset returns. Review of Financial Studies, 11(4), 817-844.
Schumpeter, J. A. (1911). The theory of economic development. Harvard University Press, Cambridge.
Shaw, E. S. (1973). Financial deepening in economic development. New York, Oxford University Press.
Tastan, H. (2006). Estimating time-varying conditional correlations between stock and foreign exchange markets. Physica A, 360, 445-458.
Wang, H. (2012). An empirical study on stock exchange linkages between Chinese and Western markets. Department of Statistics, Uppsala University.
Worthington, A., & Higgs, H. (2004). Transmission of equity returns and volatility in Asian developed and emerging markets: a multivariate GARCH analysis. International Journal of Finance and Economics, 9, 71–80.