نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

3 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

    با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار که موجب انقراض بسیاری از گونه های پرندگان مهاجرو حتی تخریب اکوسیستم منطقه شده، ضروری است برای حفظ تنوع زیستی منطقه و پناهگاه
حیات وحش منطقه، چارهای اندیشیده شود؛ راه‌حلی که هم منافع بومیان منطقه و هم تنوع زیستی را به یک تعادل پایدار برساند. در این مطالعه از یک مدل زیستی-اقتصادی برای برآورد بهینه اجتماعی شکار پرندگان استفاده شده است. هدف این مدل به‌دست آوردن حدی از شکار و حفاظت منطقه است که در آن هم تنوع زیستی منطقه به خطر نیفتد و هم منافع بومیان بهرهبردار، برآورده شود. طبق نتایج مدل
زیستی-اقتصادی، اگر ارزش‏های سازگار در محاسبه بهینه شکار آورده شود، تعداد بهینه تالاب‏ها و پرندگان مقدارشان بالاتر از مقادیر معمول است، اما با افزایش هزینه آماده‏سازی دامگاه‏ها، این مقادیر کمتر می‏شود. این در حالی است که کاهش هزینه‏های نگهداری و احیای تالاب‏ها، بهینه تمامی متغیرها را به طور معنی‏داری افزایش می‏دهد. نتایج مدل فوق نشان داد، وقتی ارزش خدمات اکوسیستم تالاب‏ها و
دیگر ارزش‏های سازگار در محاسبات لحاظ شود، تعداد تالاب‏ها با توجه به سطح بهینه اجتماعی افزایش پیدا می‏کند.

کلیدواژه‌ها

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران (1377). برنامه پیشنهادی 5 ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان مازندران. سازمان حفاظت محیط زیست.
امامی میبدی، علی و قاضی، مرتضی (1387). برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره 36، 202-187.
امیرنژاد، حمید و خلیلیان، صادق (1386). برآورد ارزش تفریحی پارک‌های جنگلی ایران با استفاده از روش ازرش‏گذاری مشروط: مطالعه موردی پارک جنگلی سی‌سنگان. منابع طبیعی ایران، جلد 50، شماره 2.
بختیاری، پرویز (1379). درنای سیبری روی خط انقراض.  اکوتوریسم ایران، دوره 13، شماره 4، 45-56.  
پورلک، لیسا (1379). تجزیه‌وتحلیل سود و هزینه اکوتوریسم زیستگاه زمستان‎گذرانی درنای سیبری (فریدونکنار–مازندران)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه‏ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران.
توکلی، محمدباقر و جیریایی، حسین (1393). بررسی اقتصادی بودن استفاده از ذخیره‏ساز با توجه به ارزش خالص فعلی. همایش ملی مهندسی برق. مخابرات و توسعه پایدار، مشهد، بهمن 1393.
فیروز زارع، علی و قربانی، محمد (1390). بررسی اثرات رفاهی سیاست‏های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران، مطالعه موردی: شهر مشهد. مدیریت شهری، دوره 9، 317-331.
صادقی‌زادگان، صادق (1380). گزارش ماموریت تعیین محدوده تیراندازی ممنوع فریدونکنار و بررسی وضعیت دامگاه فریدونکنار. دفتر امور حیات وحش و آبزیان. تهران: سازمان حفاظت محیط زیست.
صالح‌نیا، مینا، حیاتی، باب‌اله، قهرمان‎زاده، محمد و مولایی، مرتضی (1392). برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب. اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 27، شماره 4، 267-276.
سالنامه آماری مازندران (1396). مرکز آمار ایران. سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی.
منتظر حجت، امیرحسین و منصوری، بهزاد (1395). ارزش‏گذاری اقتصادی منافع محیط‌زیستی: مطالعه موردی تالاب بامدژ. مجله مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، شماره 18، 269- 243.
Barbier, E. B., Acreman, M., & Knowler, D. (1997). Economic valuation of wetlands: A guide for policy makers and planners. Gland, Switzerland: Ramsar Convention Bureau.
Barbier, E. B., Acreman, M., & Knowler, D. (1997). Economic valuation of ecosystem services in the prairie pothole region. Ecological Applications, 21(sp1), S65-S81.
Berezowski, T., Wassen, M., Szatyłowicz, J., Chormański, J., Ignar, S., Batelaan, O., & Okruszko, T. (2018). Wetlands in flux: Looking for the drivers in a central European case. Wetlands Ecology and Management, 26(5), 849-863.
Brown, G. M., & Hammack, J. (1973). Dynamic economic management of migratory waterfowl. The Review of Economics and Statistics, 73-82.
Espinosa‐Goded, M., Barreiro‐Hurlé, J., & Ruto, E. (2010). What do farmers want from agri‐environmental scheme design? A choice experiment approach. Journal of Agricultural Economics, 61(2), 259-273.
Fisher, B., Bateman, I., & Turner, R. K. (2013). Valuing ecosystem services: Benefits, values, space and time. Values, Payments and Institutions for Ecosystem Management: A Developing Country Perspective, 58.
Gleason, R. A., Euliss, N. H., Tangen, B. A., Laubhan, M. K., & Browne, B. A. (2011). USDA conservation program and practice effects on wetland
Ghermandi, A., Van Den Bergh, J. C., Brander, L. M., de Groot, H. L., & Nunes, P. A. (2010). Values of natural and human‐made wetlands: A meta‐analysis. Water Resources Research, 46(12).
Jiang, B., Wong, C. P., Chen, Y., Cui, L., & Ouyang, Z. (2015). A dvancing wetland policies using ecosystem services–China’s way out. Wetlands, 35(5), 983-995.
Manton, M., Angelstam, P., Milberg, P., & Elbakidze, M. (2016). Wet grasslands as a green infrastructure for ecological sustainability: Wader conservation in southern Sweden as a case study. Sustainability, 8(4), 340.
Patrick, G. (2012). Conservation-Related Payments and Expenditures. Rural Tax Education. 30.
Ramsar Convention Bureau. (1971). Appendix 7, Ramsar Wetland Definition, Classification and Criteria for Internationally Important Wetlands. Ramsar, Iran.
Ruto, E., & Garrod, G. (2009). Investigating farmers' preferences for the design of agri-environment schemes: A choice experiment approach. Journal of Environmental Planning and Management, 52(5), 631-647.
Stewart, R. E. (2001). Technical Aspects of Wetlands as Bird Habitat. National Water Summary on Wetland Resources. United States Geological Survey Water Supply Paper 2425.
Stubbs, M. (2014, August). Conservation Reserve Program (CRP): status and issues. Library of Congress, Congressional Research Service.
Van Kooten, G. C., Withey, P., & Wong, L. (2011). Bioeconomic modeling of wetlands and waterfowl in Western Canada: Accounting for amenity values. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne D'agroeconomie, 59(2), 167-183.
Views on How USDA Programs. (2002). Agricultural Conservation State Advisory Committees.
Westerberg, V. H., Lifran, R., & Olsen, S. B. (2010). To restore or not? A valuation of social and ecological functions of the Marais des Baux wetland in Southern France. Ecological Economics, 69(12), 2383-2393.
Whitten, S. M., & Bennett, J. W. (2004). A bio-economic model of wetland protection on private lands (No. 377-2016-20980).
Withey, P., & van Kooten, G. C. (2014). Wetlands retention and optimal management of waterfowl habitat under climate change. Journal of Agricultural and Resource Economics, 1-18.