دوره و شماره: دوره 17، شماره 52، پاییز 1391 
5. ریسک و بازدهی اوراق منفعت

صفحه 115-141

حسن سبحانی؛ مجید حبیبیان نقیبی