نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

دراین مقاله به بررسی معمای رابطه نوسان­های نرخ ارز و بازدهی سهام  بخشهای مختلف بورس تهران با استفاده از یک رویکرد مقیاس- زمان می­پردازیم. در این راستا، داده­های ماهانه نرخ غیررسمی ارز، بازدهی پرتفوی بازار و بازدهی سهام بخشهای مختلف بورس تهران در بازه زمانی سالهای 1387-1378 و همچنین بازه زمانی سالهای 1387-1383 (با توجه به محدودیت داده­ها) با استفاده از روش ماکزیمم همپوشانی تبدیل موجک گسسته (MODWT) در 6 و 5 مقیاس تجزیه شده است و نتایج تحلیل رگرسیون موجکی، واریانس و همبستگی موجکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می­دهد نه تنها اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر روی بازدهی سهام در بخش­های مختلف بورس به لحاظ شدت و علامت متفاوت است بلکه این اثرگذاری در مقیاس­های زمانی مختلف نیز متفاوت است. از این رو، می­بایست ذات چند مقیاسی بودن این رابطه را در تحلیل­ها و         تصمیم­گیری­ها لحاظ کرد.

کلیدواژه‌ها