نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این مقاله، مخارج خانوارهای ایرانی روی مواد لبنی با استفاده از داده­های آماری 1388 هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور مورد برآورد قرار گرفته است. هدف اصلی، بررسی عواملی است که بر دو تصمیم مشارکت در مصرف و میزان مصرف لبنیات در جامعه خانوارهای ایرانی تأثیرگذارند. به همین منظور از الگوی دابل هاردل با تصحیح باکس-کاکس و در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس و عدم نرمال بودن توزیع جملات اختلال استفاده شد. به دنبال برآورد ضرایب بدست آمده، با استفاده از برنامه­نویسی در نرم­افزار استاتا، کششهای  حاشیه­ای و نقطه میانی هزینه سرانه مصرف لبنیات نسبت به هریک از متغیرهای توضیحی محاسبه شدند. نتایج بدست آمده، بیانگر تأثیر ویژگی­های اجتماعی همچون سن سرپرست خانوار، شهری یا روستایی بودن آنها، میزان تحصیلات و بعد خانوار بر مصرف لبنیات بوده است. ضمناً متغیرهای درآمد خانوار، قیمت خودی هریک از مواد لبنی و شاخص قیمت لبنیات، متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر هزینه لبنیات خانوار هستند.

کلیدواژه‌ها