دوره و شماره: دوره 17، شماره 53، زمستان 1391 
5. شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق شهری ایران

صفحه 101-133

غلامرضا کشاورز حداد؛ آرش علویان قوانینی