بررسی فرصت‌های همگرایی تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشگاه ملی تاجیکستان

2 استاد دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

  با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌های بین‌المللی، همکاری‌های منطقه‌ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده‌ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاست‌گزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته‌است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخص‌های اجتماعی می‌باشد که می‌توانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمین‌کننده نیازهای وارداتی ایران ‌باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌است. نتایج نشان می‌دهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخش‌های تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهره‌مند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک می‌باشد. برآوردها نشان می‌دهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار می‌باشد. لذا توصیه می‌گردد توسعه همکاری‌ها تنها به برخی بخش‌ها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم می‌باشد، شامل بخش‌های صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.
 
کلیدواژه‌ها