نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان

5 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران‌ناپذیری بر جای می­گذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست‌گزاران اقتصادی با انتخاب بسته‌های حمایتی و سیاست­های مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیک‌تر می­شوند. یکی از روش‌هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت‌ها می‌تواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 2SLS برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2 با استفاده از زبان برنامه‌نویسی سی شارپ C# در محیط ویژوال استودیو[1] نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها در برنامه چهارمو پنجم  توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش می­یابد. همچنین این یافته­ها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش می­یابد. بررسی روند نرخ بیکاری  نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش می­یابد.
 [1]. Visual studio

کلیدواژه‌ها