دوره و شماره: دوره 17، شماره 51، تابستان 1391 
3. قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران

صفحه 43-70

مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سیدحسین ذوالنور