نویسندگان

1 دکتری اقتصاد صنعتی و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

اگرچه همانند نرخ بیکاری، دوره بیکاری نیز از مفاهیم بسیار پر اهمیت بازار کار است اما مطالعات اندکی در این حوزه در اقتصاد ایران صورت گرفته است. بر این اساس، این پژوهش کوشیده است تا میزان تأثیر برخی ویژگی‌های فردی را بر دوره بیکاری افراد بیکار جویای کار شهرستان یزد در دوره 89- 1386 مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روش اقتصاد سنجی رویداد متناسب کاکس، که در گروه مدل‌های دوره‌ای قرار دارد، روش مورد استفاده در این پژوهش است. نمونه آماری پژوهش شامل 1964 فرد بیکار جویای کار بوده که هر یک تنها یک دوره بیکاری را در دوره زمانی مورد مطالعه تجربه نموده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عواملی همچون جنسیت مرد، تاهل،‌ تعداد فرزند، مهارت حرفه‌ای، سابقه اشتغال و تحصیلات بالاتر از دوره بیکاری فرد می‌کاهد. این در حالی است که افزایش سن و اشتغال همسر بر این دوره افزوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها