نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

 
در این مطالعه با استفاده از مدل پانزار و راس درجه­ رقابت­پذیری بانک­های خصوصی و دولتی ایران برای بازه­ زمانی 1388- 1376 با استفاده از داده­های ترکیبی مقطعی- سری زمانیِ همه بانک­های کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته­اند (18 بانک) به روش اقتصاد سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می­دهند که بازار بانکی کشور در دوره­ مورد مطالعه به شکل بازار رقابت انحصاری نزدیک­تر بوده است تا بازار رقابت کامل و یا انحصار کامل. همچنین با استفاده از یک متغیر مجازی نشان دادیم که تفاوت معناداری بین درجه­ رقابت­پذیری بانکهای خصوصی و دولتی وجود دارد. نتیجه­ دیگر اینکه با ورود بانک­های خصوصی به شبکه­ بانکی، درجه­ رقابت­پذیری بازار بانکی کشور افزایش یافته است.
 

کلیدواژه‌ها