طراحی و بررسی انواع صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

جهت نیل به اهداف سند چشم­انداز بیست ساله کشور، بازار سرمایه ایران به­عنوان یک بازار در حال توسعه می­بایست همپای سایر تحولات کشور توسعه و تکامل یافته و قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه امروزی باشد. به این لحاظ توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود در آن الزامی است. بنابراین با توجه به نیاز کشور به جذب سرمایه به­ منظور تأمین مالی طرح­های اقتصادی و زیربنایی و از طرفی کمبود منابع برای سرمایه­­گذاری در این طرح­ها و همچنین کمبود سرمایه­گذاری­­های خارجی به­دلیل اعمال تحریم­های اقتصادی، می­توان از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره جست. یکی از این ابزارها، صکوک استصناع است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه­ای، با معرفی صکوک استصناع و ضرورت و چگونگی شکل­گیری آن، این صکوک را به­عنوان ابزاری مناسب برای تأمین مالی در بازار سرمایه معرفی       می­نماید. در ادامه نیز صکوک استصناع بر مبنای خرید دین، صکوک استصناع بر مبنای اجاره به شرط تملیک و صکوک استصناع رهنی را به­عنوان گزینه­های قابل انتشار در بورس اوراق بهادار پیشنهاد و در آخر نیز ویژگی­های صکوک پیشنهادی را با یکدیگر مقایسه می­نماید. 

کلیدواژه‌ها