نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نظام‌های ارزی در سطح بین­الملل طی سالیان متمادی با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده و ساختار اقتصادی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. نظام‌های ارزی مختلف، چگونگی تعیین نرخ ارز را در اقتصاد نشان می‌دهد‌. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل با اهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است.  تضعیف واقعی پول داخلی (و افزایش در نرخ مؤثر واقعی ارز)،ابتدا وضعیت حساب جاری را بدتر می­کند و سپس بعد از چند ماه، وضعیت را بهبود می­بخشد، این مسیر زمانی تغییر در حساب جاری، منحنیJ شکل نامیده می­شود. در این مقاله، با بهره­گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش ضربه، پویایی­های تراز تجاری ایران و کره جنوبی در قالب مدل J شکل در دوره زمانی۲۰۰۸-۱۹٩٦ با استفاده از داده­های فصلی بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمونهای صورت گرفته، حاکی از وجود منحنی J معکوس بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز، در دوره مورد بررسی است، بطوری که واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز در بلندمدت منفی و معنادار بوده است. در ارتباط با تأثیر مثبت درآمد واقعی کره جنوبی بر تراز تجاری ایران نیز نتایج نشان­دهنده معنادار بودن این ضریب است. همچنین واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران منفی و معنادار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها