دوره و شماره: دوره 25، شماره 82، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. نااطمینانی درآمد نفت، تحریم‌ها و نوسانات متغیرهای اقتصاد‌کلان

صفحه 1-42

10.22054/ijer.2020.11906

غلامرضا کشاورز حداد؛ اسمعیل ابونوری؛ طاهره جهانی


3. اقتصاد سیاسی تحریم‌های ایران: رویکرد طراحی سازوکار و مدل‌سازی مبتنی بر عامل

صفحه 83-120

10.22054/ijer.2020.11909

کبری سنگری مهذب؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ محمدرضا اصغری اسکوئی