نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

چکیده

با توجه به نقش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در پیشرفت و رشد اقتصادی، پرداختن به این موضوعات می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد؛ به‌خصوص آنکه تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی مبهم بوده و بررسی تجربی بیشتر این رابطه، ضروری به نظر می‌رسد. در برخی پژوهش ها از جمله  شومپیتر (1947)، رومر (1986) به نقش برجسته کارآفرینی و نوآوری در فرآیند رشد اقتصادی اشاره شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر نوآوری (شاخص حق ثبت اختراع) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (فیلیپین، ایران، قزاقستان، آفریقای جنوبی، مجارستان، سوئد، لهستان، پرو، مکزیک، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، مالزی، استرالیا، تایلند، کرواسی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و نروژ) با استفاده از روش GLS است. برای این منظور از داده‌های مربوط به 20 کشور منتخب طی دوره زمانی 2015-2001 و رهیافت داده‌‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبین وجود تاثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای نامبرده است به‌طوری که 1 درصد افزایش نرخ کارآفرینی و نوآوری (تعداد اختراعات ثبت شده) به ترتیب منجر به 13 و 04/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید این کشورها شده است. بنابراین، در پژوهش حاضر،  لازمه  نیل به رشد اقتصادی مناسب، ایجاد یک سیستم نوآوری و کارآفرینی کارآمد دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها

احمدپور داریانی، محمود (1383). کارآفرینی، تعاریف، نظریات و الگوها. تهران: انتشارات شرکت پردیس.
احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، محمد (1391). مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات فراندیش.
احمدپور داریانی، محمد و عرفانیان، امیر (1386). نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی. مجله اقتصادی، سال هفتم، شماره‌های 69 و 70،  22- 5.
الوانی، مهدی، بودلایی، حسن و قریب‌گرکانی، مونا (1390). چالش‌ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهوم کارآفرینی. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 29،  46-35.
تودارو، مایکل (1378). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی. چاپ هشتم. تهران: موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
دیوسالار، سمانه و بزرگی، فرشاد (1391). بررسی کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار. کنفرانس ملی کارآفرینی، مدیریت کسب ‌وکارهای دانش‌بنیان. دانشگاه مازندران و ستاد خدمات اقتصادی و برنامه‌ریزی، مازندران.
ربیعی، مهناز (1388). اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران. مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26،  142-122.
رمضانیان باجگیران، نوا، سلیمی‌فر، مصطفی، ناجی‌میدانی، علی‌اکبر و سلیمی‌فر، محمد (1396).  بررسی رابطه علّیت و تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا، دو اقتصاد پولی و مالی، سال بیست و چهارم.، شماره 13، 22-40.
سوری، علی (1395)، اقتصاد سنجی پیشرفته (جلد 2) همراه با کاربردEviews & Stata.   چاپ  پنجم. تهران: فرهنگ‌شناسی.
شوقی، بهزاد و شفیقی، فاطمه (1389)، نقش خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، بهمن،  1- 29. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
شهبازی، کیومرث، حسن‌زاده، اکبر و جعفرزاده، بهروز (1393). بررسی تاثیر کارآفرینی و
             نوآوری بر رشد اقتصادی (رهیافت داده‌های تابلویی). دو فصلنامه نوآوری ارزش‌آفرینی، سال دوم، شماره 5،  43-54.
محمدزاده، پرویز، ممی‌پور، سیاب و فشاری، مجید (1392). کاربرد نرم‌افزار Stata  در اقتصاد سنجی. تهران: نور علم.
محمدزاده، پرویز، عبدی، حسن ، بهبودی، داود و بهشتی، محمدباقر (1396). عوامل کلیدی موثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده  از مدل‌های گسسته لاجیت و پروبیت. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 6، شماره 24،  153- 175.
موسوی، سید صالح اکبر، حقیقت، جعفر و سلمانی بی‌شک، محمدرضا (1394). تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال بیستم، شماره 63،  121-144.
ناهید، مجتبی (1388).چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه. بررسی‌های بازرگانی، سال هفتم، شماره 24،  39-58.
نصیری‌اقدم، علی، دهقان طرزجانی، علیرضا، رضایی، علی و بیک محمدلو، حسن (1390). تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب). فصل‌نامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 1، 182-160.
هورتا دسوتو، خئسوس (1394). اقتصاد مکتب اتریش، نظم بازار و خلاقیت کارآفرینانه. ترجمه محمود متوسلی و مهرزاد سعیدی کیا. تهران: نشرچشمه.
Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Braunerhjelm, P., & Carlsson, B. (2004). The missing link: The knowledge filter and entrepreneurship in endogenous growth.
Alegre, J., & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test. Technovation, 28(6), 315-326.
Bajzikova, L., Sajgalikova, H., Wojcak, E., & Polakova, M. (2014). Dynamics of changes toward knowledge-based economy in Slovak SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 637-647.
Bull, I., & Willard, G. E. (1993). Towards a theory of entrepreneurship. Journal of business venturing, 8(3), 183-195
Butler, E. (2010). Austrian economics: A primer. Adam Smith Inst.
Choi, B., Poon, S. K., & Davis, J. G. (2008). Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complementarity theory-based approach. Omega, 36(2), 235-251.
Druker, P. F. (1998). Effective management. Economic problems and optimal solutions: transl. from English by M.
Easterly, W. (2002). The elusive quest for growth: economists' adventures and misadventures in the tropics. MIT press
Fritsch, M., & Mueller, P. (2004). Effects of new business formation on regional development over time. Regional Studies, 38(8), 961-975.
Galindo, M. Á., & Méndez, M. T. (2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work?. Journal of business research, 67(5), 825-829.
Global Entrepreneurship Monitor (2017), Entrepreneurial Behaviour and Attitudes, http:// www.gemconsortium.org/data/key-aps.
Kim, Y. K., Lee, K., Park, W. G., & Choo, K. (2012). Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development. Research policy, 41(2), 358-375.
Lin, S. F., Miao, Q., & Nie, K. (2012). A case study on entrepreneurship for sustained innovation. African Journal of Business Management, 6(2), 493-500.
Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics, 22(1), 3-42.
Mohr, L. B. (1969). Determinants of innovation in organizations. American political science review, 63(1), 111-126.
Mortensen, D. T., & Pissarides, C. A. (1998). Technological progress, job creation, and job destruction. Review of Economic dynamics, 1(4), 733-753.
Pece, A. M., Simona, O. E. O., & Salisteanu, F. (2015). Innovation and economic growth: An empirical analysis for CEE countries. Procedia Economics and Finance, 26, 461-467.
Rebelo, S. (1991). Long-run policy analysis and long-run growth. Journal of political Economy, 99(3), 500-521.
Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of political economy, 94(5), 1002-1037.
Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of political Economy, 98(5, Part 2), S71-S102.
Prieger, J. E., Bampoky, C., Blanco, L. R., & Liu, A. (2016). Economic growth and the optimal level of entrepreneurship. World Development, 82, 95-109.
Sachs, J. D., & Snowdon, B. (2005). A Global Compact to End Poverty: Jeffrey Sachs on stabilisation, transition and weapons of mass salvation.
Schumpeter, J. A. (1982). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (1912/1934). Transaction Publishers.–1982.–January, 1, 244.
Schumpeter, J. A. (1939). Business cycles (Vol. 1, pp. 161–174). New York: McGraw
Schumpeter, J. A. (1947). Theoretical problems of economic growth. The Journal of Economic History, 7(S1), 1-9.
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: Volume One. London: printed for W. Strahan; and T. Cadell, 1776.
Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics, 70(1), 65-94.
Stevenson, H. H., & Gumpert, D. E. (1987). THe Heart of Entrepreneurship: Harvard Business Review. 2(4), 483.
Sulistyo, H. (2016). Innovation capability of SMEs through entrepreneurship, marketing capability, relational capital and empowerment. Asia Pacific Management Review, 21(4), 196-203.
Tülüce, N. S., & Yurtkur, A. K. (2015). Term of strategic entrepreneurship and Schumpeter's creative destruction theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 720-728.
Ülkü, H. (2004). R&D, innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis (No. 4-185). International Monetary Fund.
Vivarelli, M., & Pianta, M. (Eds.). (2000). The employment impact of innovation: evidence and policy (pp. 1-216). London: Routledge
Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small business economics, 13(1), 27-56.
Wennekers, S., Van Wennekers, A., Thurik, R., & Reynolds, P. (2005). Nascent entrepreneurship and the level of economic development. Small business economics, 24(3), 293-309.
World Bank (2016), Economic Growth, The World Bank, Retrieved from http://data.worldbank.org/ Economic Growth/