دوره و شماره: دوره 25، شماره 83، تابستان 1399، صفحه 1-222