نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تاب‌آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیبپذیری اقتصاد به شوکهای مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. به‌منظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب‌آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک‌مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه‌سازی آن تأثیر شوکهای وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تابآوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کلان ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سناریوهایی شوک‌ به تفکیک کالاهای مصرفی ، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر سیستم وارد می‌شود؛ سپس شدت تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی قرار میگیرد؛ که نشان می‌دهد شوک بر واردات کالاهای واسطه‌ای اصلی‌ترین تهدید تاب‌آوری اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛ 2/6/1391
داوودی، پرویز و فاطمه‌سادات جعفریه (1393). نگرشی نهادی بر ساختارسازی قدرت در عرصه­ داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه. سال 19. شماره 3، 151-172.
درگاهی، حسن (1384). گزارش­های تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، الگوی اقتصادسنجی کلان- صنعت ایران و آینده‌نگری اقتصادی. جلد ششم تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
سیف، اله‌مراد (1391). الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران.  آفاق امنیت. سال 5. شماره 16، 5-22.
سیف، اله­مراد و خوشکلام خسروشاهی، موسی(1392). نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی. فصلنامه پژووهش­های اقتصاد ایران. سال 18. شماره 54، شماره 54، 181-204.
عبدالهی، مسعود (1395). ارزیابی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش­های مختلف اقتصادی؛ تحلیلی در چارچوب الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. دانشگاه شهید بهشتی.
قنبری‌ممان، پریا (1392). نرخ استفاده از ظرفیت­های تولیدی و برآورد توابع تولید در بخش­های مختلف اقتصادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
نوفرستی، محمد (1395). اقتصاد مقاومتی و راه­های دست­یابی به آن. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان. سال چهارم. ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی، 168-157.
نوفرستی، محمد (1392). طراحی الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری ایران. تهران: وزارت امور اقتصاد و دارایی. معاونت امور اقتصادی.
نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات رسا.
Banerjee, A., Dolado Lobregad, J. J., & Mestre Zamarreño, R. (1993). On some simple tests for cointegration: The cost of simplicity. Working Paper, Institute of Economics, Aarhus University.‏
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2006). Conceptualizing and measuring economic resilience. Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat, 265-288.
Mileti, D. (1999). Disasters by design: A reassessment of natural hazards in the United States. Washington, DC: Joseph Hen.
Overmyer, K. (2012). Economic vulnerability and resilience: Lessons from Eastern Caribbean small island developing states.‏ Central European University.
Rose, A. Z. (2007). Defining and Meeasuring Economic resilience to disasters: Multidisciplinary origins and Contextual Dimensions. Environmental Hazards, 7(4), 383-98.‏
Stiglitz, J. (2010), Lessons from the global financial crisis of 2008, Seoul Journal of Economics, 23(3), 321-339