نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

وقوع بحران‌های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث­برانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش می­کند تا با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانه­ای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سال­هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچک‌تر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سال­هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگ‌تر از 40/4 و کوچک‌تر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سال­هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله می­تواند ریشه در ویژگی­های خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینه­ها در این سال­ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

جعفری صمیمی، احمد، علمی، زهرا (میلا) و هادی‌زاده، آرش (1391). کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(2)، 26-1.
چهرازی مدرسه، سرور و نجاتی، مهدی (1396). اثر بدهی‌های عمومی و بهره‌وری بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 5(19)، 28-7.
سلمانی، یونس، یاوری، کاظم، سحابی، بهرام و اصغرپور، حسین (1395). اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 18(5)، 107-81.
علی­پور، بهزاد، پدرام، مهدی و چرغانیان (1392). بررسی تاثیر کوتاه­مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی 1390-1353 (با استفاده از آزمون کرانه­ها). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 18(54): 53-27.
مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم (1393). اثر بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 13(53)، 108-83.
Ahlborn, M., & Schweickert, R. (2016). Public debt and economic growth – Economic systems matter. World Economy Working Paper, No: 2015/02.
Aghion, P., & Kharroubi, E. (2007). Cyclical macro policy and industry growth: The effect of countercyclical fiscal policy. WP Harvard University.
Apere, O. T. (2014). The impact of public debt on private investment in Nigeria: Evidence from a nonlinear model. International Journal of Research in Social Sciences, 4(2), 130-138.
Bachvarova, E. S. (2008). The debt Laffer Curve: Estimates for 1990-2005. Duke Univercity, Durkam, North Carolina.
Barro, R. J. (1979). On the determination of the public debt. Journal of Political Economy, 87(5, Part 1), 940–971.
Barro, R. J. (1995). Inflation and Economic Growth. NBER Working Paper, No: 5326.
Bilan, I., & Ihnatov, I. (2015). Public debt and economic growth: A Two-Sided Story. International Journal of Economic Sciences, 4(2), 24-39.
Brida, J. G., Gómez, D. M., & Seijas, M. N. (2017). Debt and growth: A non-parametric approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 486(17), 883-894.
Cecchetti, S.; Mohanty, M. S., & Zampolli, F. (2011). The real effects of debt, Bank for International Settlement Working Papers,No. 352.
Checherita, C., & Rother, P. (2010). The impact of high and growing government debt on economic growth: An empirical investigation for the Euro Area. Working Paper Series, No. 1237 / AUGUST 2010.
Claessens, S. (1990). The debt Laffer Curve: Some estimates. World Development, 18(12), 1671-1677.
Cochrane, J. H. (2011). Inflation and debt. National Affairs, 9(2), 56–78.
Dotsey, M. (1994). Some unpleasant supply side arithmetic. Journal of Monetary Economics, 33(3), 507–524.
Eberhardt, M., & Presbitero, A. F. (2015). Public debt and growth: Heterogeneity and non-linearity. Journal of International Economics, 97(1), 45-58.
Eboreime, M. I., & Sunday, B. (2017). Analysis of Public Debt-Threshold Effect on Output Growth in Nigeria. Economic and Financial Review, 55(3), 25-45.
Elmendorf, D. W., & Mankiw, N. G. (1999). Government debt. Handbook of Macroeconomics, 1, 1615–1669.
Gale, W. G., & Orszag, P. R. (2003). Economic effects of sustained budget deficits. National Tax Journal, 56(3), 463–485.
Gill, I., & Pinto, B. (2005). Public Debt in Developing Countries: Has the Market-Based Model Worked. The World Bank.
Grobéty, M. (2018). Government debt and growth: The role of liquidity. Journal of International Money and Finance, 83, 1-22.
Jacobo, A. D., & Jalile, I. R. (2017). The Impact of Government Debt on Economic Growth: An Overview for Latin America (No. 28/2017). University di Perugia, Department Economic.
Jansen, E. S., & Terasvirta, T. (1996). Testing Parameter Constancy and Super Erogeneity in Econometric Equations. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58, 735–768.
Karadam, D. Y. (2018). An investigation of nonlinear effects of debt on growth. The Journal of Economic Asymmetries, 18, e00097.
Kumar, M. M. S., & Baldacci, M. E. (2010). Fiscal deficits, public debt, and sovereign bond yields. IMF Working Paper, No. 10-184.
Krugman, P. (1989). Market-Based Debt-Reduction Schemes. NBER Working Paper, No. 2587. Washington, DC: National Bureau of Economic Research.
Lof, M., & Malinen, T. (2014). Does sovereign debt weaken economic growth? A panel VAR analysis. Economics Letters, 122(3), 403-407.
Li, Y. (2007). Testing the Unit Root Hypothesis in Smooth Transition Autoregressive (STAR) models. Master's Thesis, Department of Economics and Society, Dalarna University.
Omotosho, B. S.; Bawa, S., & Doguwa, S. I. (2016). Determining the optimal public debt threshold for Nigeria. CBN Journal of Applied Statistics, 7(2), 1-25.
Pegkas, P. (2018). The effect of government debt and other determinants on economic growth: The Greek experience. Economies, 6(1), 1-19.
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a time of debt. American Economic Review, 100(2), 573-578.
Rodrı́guez, G., & Sloboda, M. J. (2005). Modeling nonlinearities and asymmetries in quarterly revenues of the US telecommunications industry. Structural Change and Economic Dynamics, 16(1), 137-158.
Sachs, J. (1989). The Debt Overhang of Developing Countries in Debt Stabilization and Development: Essays in Memory of Carlos Diaz Alejandro, Ed. By Guillermo Calvo and others (Oxford, Basil Blackwell).
Stauskas, O. (2017). The Long-Run Relationship between Public Debt and Economic Growth in Advanced Economies. Master's Thesis, Department of Economics, Lund University.
Terasvirta, T. (2004). Smooth Transition Regression Modelling, in H. Lutkepohl and M. Kratzig (eds); Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.
Umaru, A., Hamidu, A. A., & Musa, S. (2013). External debt and domestic debt impact on the growth of the Nigerian economy. International Journal of Educational Research, 1(2), 70-85.
Van Dijk, D. (1999). Smooth Transition Models: Extensions and Outlier Robust Inference. PhD Thesis. Erasmus University Rotterdam.
Woo, J. (2009). why do more polarized countries run more pro-cyclical fiscal policy? The Review of Economics and Statistics, 91(4), 850–870.
Yang, L., & Su, J. J. (2018). Debt and growth: Is there a constant tipping point. Journal of International Money and Finance, 87, 133-143.