دوره و شماره: دوره 25، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 1-234