نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه بانکداری، دانشکده بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه بانکداری، دانشکده بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف اندازه‌گیری کارایی بانک‌های منتخب ایران برای دوره زمانی 1391  تا 1397  انجام شده است. برای اندازه‌گیری کارایی، تغییرات کارایی و بهره‌وری از رویکرد بیزین استفاده شده است. در این پژوهش، مطالبات معوق بانک‌ها را به عنوان خروجی نامطلوب و تسهیلات اعطایی، دارایی‌های خارج از ترازنامه و اوراق بهادار به عنوان خروجی مطلوب در نظر گرفته ایم. تعداد کارکنان، سرمایه بانک، دارایی‌های ثابت و سپرده‌ها نیز نقش ورودی را ایفا می‌کنند نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری در بانک‌های ایران در دوره مطالعه مثبت بوده است. که این رشد بیشتر ناشی از پیشرفت تکنولوژی می‌باشد. در صورتی که در این دوره تغییرات کارایی برای بانک‌های منتخب منفی بوده است. همچنین میانگین کارایی بانک‌های منتخب ایران در دوره مورد بررسی 85/0 می‌باشد. بانک کارآفرین دارای بیش‌ترین میران کارایی و بانک رفاه کارگران دارای کمترین میزان کارایی بوده است. کارایی بانک‌های خصوصی (غیردولتی) و دولتی در دوره مطالعه تقریباً برابر بوده است.

کلیدواژه‌ها

امیری، حسین (1397). ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 26. 114-89.

بیرانی، خسرو و کاظمی، سید حسین (1383). اندازه‌گیری کارایی فنی شرکت‌های بیمه در ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی. پژوهش‌های اقتصادی ایران. شماره 18. 75-64.
حسابی، ناصر (1395). محاسبه کارایی نظام بانکی طی سال‌های 95-1394. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
حسینی، سید شمس‌الدین و سوری، امیررضا (1386). برآورد کارایی بانک‌های ایـران و عـوامل موثر بر آن. پژوهشنامه اقتصادی. شماره 25، 155-127.

سپهردوست، حمید و افشاری، فتح الله (1395). اثر توسعه مالی و اعطای تسهیلات بانکی بر بهره ‏وری کل عوامل تولید در بخش صنعت. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. شماره 20،  255-221.

عرب‌مازار، عباس، ورهامی، ویدا و حسنی، حسین (1397). ارزیابی عملکرد بانک‌های کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. اقتصاد مقداری. شماره 2، 21-1.

فاضل یزدی، علی و معین الدین، محمود (1395). اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست. پژوهشهای مدیریت راهبردی. شماره 63، 111-63. 

قاسمی، عبدالرسول (1388). تلفیقی از مدل ابرکارایی با قضاوت‌های مدیریتی در ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن. پژوهشهای اقتصادی ایران. شماره 31، 51-29.
Assaf, A. G., Barros, C. P., and Matousek, R (2011). Technical efficiency in Saudi banks. Expert System with Applications 38, 5781-5786.
 Berger, A. N., Bouwman, C. H., (2013). How does capital affect bank performance during financial crises? Journal of Financial Economics 109, 146-176.
Elyasiani, E., Zhang, L., (2015). Bank holding company performance, risk, and busy board of directors. Journal of Banking and Finance 60, 239 – 251.
Grmanova, E., and Ivanova, E (2017). Efficiency of banks in Slovakia: Measuring by DEA models. Journal of International Studies 11, 257-272.
Jiang, C., Yao, S., Feng, G., (2013). Bank ownership, privatization, and performance: Evidence from a transition country. Journal of Banking and Finance 37,
3364-3372.
Phan, T., Daly, K. and Doan, A. T (2018). The effects of risks and environmental factors on bank cost efficiency: A study in East Asia and Pacific region. Cogent Economics & Finance 6, 2332-2039.