نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

 تاثیر رقابتپذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتنابناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص رقابتپذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای پانل و به روش اثرات ثابت برآورد شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد، تاثیر شاخصهای کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابتپذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنیدار بوده و اثر مستقیم دارند. تاثیر شاخصهای اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی بر شاخص رقابتپذیری جهانی اقتصاد درسطح 5 درصد از لحاظ آماری معنیدار نیستند، اما در سطح
10 درصد، تاثیر مثبت بر شاخص رقابت
پذیری جهانی اقتصاد دارند.  ضمن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی، عوامل کارایی، الزامات اساسی بر شاخص رقابتپذیری جهانی اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنیدار است. این پژوهش برای تقویت رقابتپذیری جهانی اقتصادکشورها، پیگیری و عمل به شاخصهای حکمرانی خوب ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد را در کنار سایر عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

رفیعی دارانی، هادی و شاهنوشی، ناصر (1393). تاثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی. فصلنامه پژوهش­های اقتصاد ایران، دوره 19، شماره 58 ، 181-153.
علیزاده، سعیده و بیات، مریم  (1395). اثر حکمرانی خوب بر محیط زیست در کشورهایی با درآمد متوسط. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 18، شماره 2،  513-501.
 عیسی­زاده، سعید و احمدزاده، اکبر (1388). بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نهادهای حاکمیتی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. دوره 13، شماره 40،  28-1.
قاسمی، احمدرضا، خاوری، مرتضی و نیک نژاد، فاطمه (1396). ارزیابی تاثیر اقتصاد دانش­محور بر رقابت­پذیری جهانی در آینده. دو فصلنامه آینده‌پژوهی ایران، دوره 2، شماره 1، شماره پیاپی 2، 144-125.
کفیلی، وحید و پیشوا، رضا  (1396). تاثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی. مجله اقتصادی، دوره 17، شماره 7 و 8،  23-5.
مرادی، ابراهیم، رهنما، علی و حیدریان، سمیرا (1396). بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر کنترل فساد در کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا. فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد مقداری، دوره 14، شماره 4،  182-151.
مرادی، مهدی و سلمانپور، علی (1396). تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی. فصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 4، شماره10،  59-33.
Aidt, T. S. (2003). Economic analysis of corruption: a survey. The Economic Journal, 113(491), F632-F652.
Aisen, M. A., & Veiga, M. F. J. (2011). How does political instability affect economic growth? (No. 11-12). International Monetary Fund.
Alderson, W. and Cox, R.(1948). Towards a Theory of Marketing, Journal of Marketing 13 (October), p 137–52.
Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. European Economic Review, 40(6), 1203-1228.
Altomonte, C., Aquilante, T., & Ottaviano, G. I. (2012). The triggers of competitiveness: the EFIGE cross-country report. Bruegel Blueprint 17, 17 July 2012.
Bardhan, P. (1997). Corruption and development: a review of issues. Journal of Economic Literature, 35(3), 1320-1346.
Barro, R. J. (1991). The main element behind the convergence result in neoclassi-cal growth models is diminishing returns to reproducible capital. Poor countries, with low ratios of capital to labor, have high marginal products of capital and thereby tend to grow at high rates." This tendency for low-income countries to grow at high. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443.
Buckley, P. J., Pass, C. L., & Prescott, K. (1988). Measures of international competitiveness: a critical survey. Journal of Marketing Management, 4(2), 175-200.
Cárcaba, A., González, E., Ventura, J., & Arrondo, R. (2017). How does good governance relate to quality of life?. Sustainability, 9(4), 631.
Chong, A., & Calderon, C. (2000). Causality and feedback between institutional measures and economic growth. Economics & Politics, 12(1), 69-81.
Daines, R. M., Gow, I. D., & Larcker, D. F. (2010). Rating the ratings: How good are commercial governance ratings?. Journal of Financial Economics, 98(3), 439-461.
Dima, A. M., Begu, L., Vasilescu, M. D., & Maassen, M. A. (2018). The Relationship between the Knowledge Economy and Global Competitiveness in the European Union. Sustainability, 10(6), 1706.
Early, L., & Scott, Z. (2010). Assessing the evidence of the impact of governance on development outcomes and poverty reduction.
Everhart, S. S., Vazquez, J. M., & McNab, R. M. (2009). Corruption, governance, investment and growth in emerging markets. Applied Economics, 41(13), 1579-1594.
Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform. In Developing Countries’, Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 17 (4), 457-605.
Grossman, H. I. (1991). A general equilibrium model of insurrections. The American Economic Review,81(4), 912-921.
Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others?. The Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83-116.
Kao, C., Wu, W. Y., Hsieh, W. J., Wang, T. Y., Lin, C., & Chen, L. H. (2008). Measuring the national competitiveness of Southeast Asian countries. European Journal of Operational Research, 187(2), 613-628.
Kardos, M. (2012). The reflection of good governance in sustainable development strategies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1166-1173.
Kaufmann D. and Shelifer, A.(1999). Governance Matters. World Bank, Policy Research Working Paper, 2196, Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/govmatrs.pdf
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance matters VIII: Aggregate and individual governance indicators 1996-2008. The World Bank.
 Klaus, S. (2011). The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum.
Krugman, P. (1994). Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign Aff. 73(2),28-44.
Li, S., & Samsell, D. P. (2009). Why some countries trade more than others: The effect of the governance environment on trade flows. Corporate Governance: An International Review, 17(1), 47-61.
Mauro, P. (1995). Corruption and growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.
Mauro, P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure. Journal of Public Economics, 69(2), 263-279.
McGahan, A. M. (1999). Competition, strategy, and business performance. California Management Review, 41(3), 74-101.
Ndulu, B. J., & O'Connell, S. A. (1999). Governance and growth in sub-Saharan Africa. Journal of economic Perspectives, 13(3), 41-66.
Ngobo, P. V., & Fouda, M. (2012). Is ‘Good’governance good for business? A cross-national analysis of firms in African countries. Journal of World Business, 47(3), 435-449.
Petrariu, I. R., Bumbac, R., & Ciobanu, R. (2013). Innovation: a path to competitiveness and economic growth. The case of CEE countries. Theoretical & Applied Economics, 20(5).
Porter M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York :The Free Press,.
Rivera‐Batiz, F. L. (2002). Democracy, governance, and economic growth: theory and evidence. Review of Development Economics, 6(2), 225-247.
Rodrik, D. (2004). Institutions and economic performance-getting institutions right. CESifo DICE Report, 2(2), 10-15.
Sala-i-Martín, X. A. V. I. E. R., Bilbao-Osorio, B., Blanke, J., Crotti, R., Hanouz, M. D., Geiger, T., & Ko, C. (2012). The global competitiveness index 2012–2013: Strengthening recovery by raising productivity. The Global Competitiveness Report 2012–2013, 49-68.
Sala-i-Martin, X., Bilbao-Osorio, B., Blanke, J., Hanouz, M. D., Geiger, T., & Ko, C. (2013). The Global Competitiveness Index 2013–2014: sustaining growth, building resilience. The Global Competitiveness Report, 2014, 3-52.
Sala-i-Martin, X., Crotti, R., Di Battista, A., Hanouz, M. D., Galvan, C. A., Geiger, T. H., & Marti, G. A. (2015). Reaching Beyond the New Normal: Findings from the Global Competitiveness Index 2015–2016. The Global Competitiveness Report, 2016(2015), 3-41.
Santheran.M. 2016. The Impact of import Tax libilarization towards the economic competitivness of malaysia in long run: Ajohansen co-integration APPROACH, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 3 (Dec.) ISSN 2289-1552.
Schumpeter, J. (1942). Capitalism, socialism and democracy Harper & Row. New York.
Schwab, K. (2010, September). The global competitiveness report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum.
Schwab, K. (2017). World Economic Forum: The Global Competitiveness Report up 2008-2009 to 2016–2017. URL: http://www3.weforum. org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenes sReport 2016-2017_FINAL. pdf.
Schwab, K. (2017). The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum‏.
Schwab K. and Sala-i-Martin X. (2013). The Global Competitiveness Report 2013–2014, World Economic Forum, Geneva.
Siudek, T., & Zawojska, A. (2014). Competitiveness in the economic concepts, theories and empirical research. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13(1), 91-108.
Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Methuen & Co., Ltd., 1904.
United Nations Millennium Project. 2005. Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals. Lon- don: Earthscan. <http://www.unmillenniumproject.org>.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.
World Bank. (1997). World Development Report 1997: The state in a changing world. Oxford University Press.

WWW.govindicators.org