دوره و شماره: دوره 19، شماره 59، تابستان 1393 
1. تکانه‌های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی

صفحه 1-37

اسداله فرزین وش؛ محمدعلی احسانی؛ هادی کشاورز


7. اثر تلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)

صفحه 211-236

حمید لعل خضری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی کریم زاده