نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر شوک‌های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل‌سازی آن از یک مدل  ARJI-GARCH استفاده می‌کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می‌کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می‌بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلزات اساسی را محاسبه می‌کنیم. در پایان، دقت و کفایت ارزش در معرض ریسک با آزمون‌های آن بررسی می‌شود، به علاوه ارزش در معرض ریسک حاصل با نتایج مدل شبیه‌سازی تاریخی موزون شده در طول زمان و مدل‌های GARCH بدون در نظر گرفتن نرخ ارز مقایسه می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که در مورد شاخص صنعت فلزات اساسی، محاسبة VaR با در نظر گرفتن شوک‌های نرخ ارز در مدل ARJI-GARCH نسبت به مدل‌های مورد مقایسه نتایج بهتری دارد. 

کلیدواژه‌ها