دوره و شماره: دوره 19، شماره 61، زمستان 1393 

مقاله پژوهشی

5. ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

صفحه 117-147

یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی