نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 استاد اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری  درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­های تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و  تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از  مالیات بر درآمد،  درآمدهای حاصل از نفت و گاز، و بهره­وری نیروی کار تاثیر مثبت بر برابری درآمد دارند.  همچنین، براساس نتایج  به­دست آمده می­توان اظهار داشت که رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد با دیدگاه کوزنتس و کالدور مطابقت دارد. آزمون­های ثبات ساختاری انجام شده نشان می­دهند که مدل برآورد شده پایدار است. به­ علاوه، براساس کشش­های محاسبه شده می­توان نتیجه گرفت کهدرآمد حاصل از  مالیات بر درآمدبیشترین اثرگذاری را بر کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است. 

کلیدواژه‌ها