دوره و شماره: دوره 19، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 1-200