نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مؤسسات مالی خصوصا بانک‌ها بنا بر الزامات قانونی کمیته‌ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه‌ی احتیاطی خود می‌بایست پیش‌بینی‌های چنددوره‌ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی­های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل­های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی‌الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسه‌ی عملکرد روش‌های پارامتری، ناپارامتری و نیمه‌پارامتری در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌پردازد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ‌روش مرسوم تبدیل مقیاس زمان (قاعده­ی جذر زمان) در اکثر افق­های زمانی و در بین تمامی مدل­های مورد بررسی، عملکرد خوبی ندارد. همچنین مدل­های پارامتری در مقایسه با روش­های ناپارامتری زیان انباشته­ی بزرگتری را برای سبد دارایی­ها نتیجه داده­ و در مقابل هزینه­ی فرصت کمتری را به منابع بنگاه تحمیل می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها