انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص‌های قیمت داخلی با رویکرد SVAR

نویسندگان

1 استادیاردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از منظر سیاست­گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت­ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست­های پولی محسوب می­شود. این مطالعه با تحلیل داده­های فصلی سال  1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می­دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف­کننده، تورم تولیدکننده و قیمت­های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته­های اصلی این مقاله را می­توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت­های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت­ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش­های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت­های مصرف­کننده بیش از سایر متغیرهاست.

کلیدواژه‌ها