تکانه‌های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی

نویسندگان

چکیده

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می‌پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه­های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می­کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می­رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می­شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه­های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ‌تر در بیکاری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها