نویسندگان

چکیده

تغییرات قیمت­ها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرف­کنندگان می­باشد. افزایش قیمت­ها، درآمد واقعی مصرف­کننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولت­ها را در سیاست­گذاری­های مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرف­کنندگان یاری می­رساند، آگاهی از میزان تغییرات رفاهی و زیان­های رفاهی ناشی از تغییر قیمت­ها می­باشد. لذا در این مقاله سعی شده است که مقادیر زیان­های رفاهی پس از افزایش قیمت­ها در دهک­های مختلف هزینه­ای خانوارهای شهری استان اصفهان برآورد گردد. بدین منظور با استفاده از آمار هزینه و درآمدخانوارهای شهری استان اصفهان در طی دوره 90-1383، سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط تخمین زده شده و مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سپس خط فقر ذهنی محاسبه شده است. شاخص­های تغییرات معادل و تغییرات جبرانی در هر یک از گروه­های هشت­گانه کالایی و همچنین در هر یک از دهک­های هزینه­ای نیز محاسبه شده­اند. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت­ها به ترتیب در گروه کالای خوراکی­ها، مسکن، حمل­و­نقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت ودرمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است. اما رتبه بندی دهک­های هزینه­ای در سال­های مختلف از نظر آسیب­پذیری در رفاه از روند خاصی پیروی نمی­کند و رتبه­ای که هردهک هزینه­ای در سال­های مختلف به خود اختصاص می­دهد، متفاوت است. 

کلیدواژه‌ها