نویسندگان

چکیده

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید برای تامین مالی منابع رشد و توسعه اقتصادی و کامیابی نسبی در بازار سرمایه اسلامی و همچنین ضرورت دوری از ربا، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت‌های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد و بعضاً نیز اجرایی شود. در کنار طراحی ابزارها و همچنین بررسی­های فقهی و تخصصی صکوک جهت پاسخ­گویی به نیازهای روزافزون سرمایه­گذاران، بعد دیگری هم با نام مدیریت ریسک وجود دارد که باید در طراحی هر ابزار مالی بدان توجه گردد. نباید نقش ریسک را در این ابزار مالی نوپا و نوظهور نادیده گرفت بلکه لازم است کلیه ریسک‌های مربوط به اوراق بهادار شناسایی ورتبه بندی شوند تا بتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش SAW و روشTOPSIS به رتبه­بندی  ریسک­های صکوک مرابحه  و همچنین با استفاده از منابع  کتابخانه­ای به توصیف و مقایسه آن با ابزارهای با بازدهی انتفاعی پرداخته  شود. آنچه که از رتبه­بندی ریسک­ها به دست می­آید این است که ریسک تورم دربین تمامی ریسک­های بازار اولیه و ثانویه اهمیت بیشتری دارد و ریسک ­های سیاسی، نرخ بازده، ریسک بازار، نوسانات نرخ ارز  و.... در جایگاه بعدی این ریسک قرار دارد و به عبارتی  ریسک­های بازار ثانویه از اهمیت بیشتری نسبت به ریسک­های بازار اولیه برخوردار است. در این تحقیق این فرضیه بررسی خواهد شدکه ریسک­های صکوک مرابحه قابل رتبه بندی  و همچنین  اوراق با بازدهی ثابت مانند اوراق مرابحه در معرض ریسک کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری قرار دارند. 

کلیدواژه‌ها