تـخمین سرمـایة انسانی بر مبنـای متوسّط سالهـای تحصیـل نیـروی کـار برای ایـران (1345-1379)

مسعود نیلی؛ شهـاب نفیسی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 1-22

چکیده
  نظریه‌های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایة انسانی قائلند و انباشت دانش، مهارت و تجربة نیروی‌کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعة اقتصادی ارزیابی می‌کنند. براین اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایة انسانی صورت می‌گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می‌شود. علی‌رغم اهمیّت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون ...  بیشتر

تحلیل کشش قیمتی تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل زمینی ایران و پیش‌بینی آن تا سال 1394

محمود ختایی؛ پروین اقدامی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 23-46

چکیده
  در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359-1381 بررسی شده و کشش‌پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382-1394 پیش‌بینی شده است. برای این منظور با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) تقاضای کلّ بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کلّ بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می‌دهد که یک رابطة ...  بیشتر

بررسی وجود فرایند آشوبی در شاخص بازدهی کلّ قیمت سهام بازار بورس تهران

سعید مشیری؛ حبیب مروت

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 47-64

چکیده
  سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش‌بینی فرض می‌شود، در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معیّن (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش‌بینی باشند.      در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (TEPIX) در دورة زمانی ...  بیشتر

اقتصاد تأمین اجتماعی در ایران؛ مطالعة موردی منابع بیمه‌ای

قهرمان عبدلی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 65-82

چکیده
  در این مقاله با به‌کارگیری مدل تعدیل جزئی به بررسی آثار متغیرهای اقتصادی، جمعیّتی و بیمه‌ای بر درآمدهای هدف‌گذاری شدة سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از داده‌های کلان 1340 تا 1380 پرداخته شده است. برطبق یافته‌های این مقاله عوامل مختلف سازمانی و نهادی، بورکراسی، هزینه‌های تغییر، پافشاری برعادات، رسیدن به درآمد مطلوب (هدف‌گذاری شده) ...  بیشتر

اثر فن‌آوری اطلاعات(IT) بر تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

اسفندیار جهانگرد

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 83-107

چکیده
  در این مطالعه به برآورد کشش تولید فن‌آوری اطلاعات در صنایع کارخانه‌ای می‌پردازیم. به طور کلّی، روشهای محاسبة کششهای تولید در ادبیّات تجربی علم اقتصاد بیشتر از طریق توابع تولید صریح انجام شده است. مطالعات اخیر با به‌کارگیری توابع تولید کاب - داگلاس و یا کاب - داگلاس تعمیم یافته  به بررسی و تحلیل تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری ...  بیشتر

یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزة خلیج فارس (استفاده از یک روش اقتصادسنجی فضایی)

نعمت‌اله اکبری؛ مژگان معلمی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 109-126

چکیده
  بر اساس تئوری، یکپارچگی اقتصادی در میان کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردار هستند می‌تواند به تخصیص مجدد منابع، افزایش تولید، تجارت و رفاه آنها بیانجامد. با توجه به این مسئله، کشورهای حوزة خلیج فارس می‌توانند با گسترش روابط اقتصادی میان خود، منافع حاصل از یکپارچگی اقتصادی را به دست آورند. این مقاله می‌کوشد ...  بیشتر

تأثیر آزادسازی‌تجاری بر تقاضای واردات؛ یک تجزیه و تحلیل تابلویی (پانل)

رضا محسنی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 127-152

چکیده
  مقالة حاضر تأثیر آزادسازی‌ تجاری بر واردات برخی از کشورهای در حال توسعة منتخب (ازجمله ایران) را با استفاده از روش‌ پویای داده‌های پانل بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که کاهش تعرفة وارد‌اتی و متغیّر‌ آزاد‌سازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران دارد، همچنین،متغیّرهای تولید ...  بیشتر

اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران

جواد ترکمانی؛ الهام جمالی مقدم

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 153-174

چکیده
  هدف کلّی مطالعة جاری، بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقر زدایی در مناطق روستایی ایران است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دورة 1350-1380 سیستم معادلاتی از متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی برآورد گردید. این سیستم از معادلات شامل توابع فقر روستایی، رشد بهره‌وری کلّ عوامل تولید کشاورزی، نرخ دستمزد، اشتغال ...  بیشتر

تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان

منصور زراء نژاد؛ سهراب نوروزانی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، صفحه 175-190

چکیده
  مقالة حاضر درصدد تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان در دورة 1350-1381 است. در این تخمین پس از برآورد موجودی سرمایه به روش روند  نمایی، از روش همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا برای تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که در بلندمدت موجودی سرمایه و بهره‌وری سرمایه، اثر ...  بیشتر