نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقالة حاضر درصدد تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان در دورة
1350-1381 است. در این تخمین پس از برآورد موجودی سرمایه به روش روند  نمایی، از روش همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا برای تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که در بلندمدت موجودی سرمایه و بهره‌وری سرمایه، اثر مثبت و متوسط سرمایه، اثر منفی بر روی تقاضا برای نیروی کار دارند. بین تغییرات کوتاه‌مدت تقاضا برای نیروی کار و تعادل بلندمدت آن رابطة معنی‌داری وجود دارد و سرعت بازگشت به تعادل در مدل تصحیح خطا بسیار بالا (95/0-) است.

کلیدواژه‌ها