دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1384 
2. نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی

صفحه 31-42

فرهاد خداداد کاشی؛ فریده باقری