دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1384 
4. بی‌ثباتی صادراتِ نفت و رشدِ اقتصادی در ایران

صفحه 77-94

ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی


5. عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورّم در ایران

صفحه 95-116

مرتضی سامتی؛ مجید صامتی؛ غلامحسین جعفری


7. مطالعة پتانسیل تجاری ایران از دیدگاه تجارت درون صنعت

صفحه 145-169

کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ اصغر حق‌شناس