تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال در زیربخشهای صنعت در ایران (با تأکید بر صنایع بزرگ)

حسن سبحانی؛ حمید عزیزمحمدلو

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 1-31

چکیده
  تمرکز بر نقشِ عاملِ سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال وتوزیع متناسبِ اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندة این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلّیة بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود.       در این ...  بیشتر

تخمین تابع بهره‌وری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان

منصور زراء نژاد؛ بهروز قنادی

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 33-52

چکیده
  تعیین معیاری برای اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبودِ بهره‌وری نیروی کار است.  تعیین این معیار نیازمند تخمینِ تابع بهره‌وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل مؤثر برآن است. بدین منظور یک مدل کاب- داگلاسِ تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولیدِبالقوّه ...  بیشتر

بازار مالی دو بخشی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

محمود ختایی؛ رؤیا سیفی‌پور

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 53-76

چکیده
  در بخش بانکیِ بازارِ مالیِ ایران، نرخ سود پیش‌بینی شده برای انواع سپرده‌ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می‌کند، که شبکة بانکی موظف به اِعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه‌بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شدة آن از جمله پیدایش بازار غیرمتشکل (غیررسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی ...  بیشتر

بی‌ثباتی صادراتِ نفت و رشدِ اقتصادی در ایران

ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 77-94

چکیده
  درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بی‌ثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بی‌ثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان ...  بیشتر

عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورّم در ایران

مرتضی سامتی؛ مجید صامتی؛ غلامحسین جعفری

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 95-116

چکیده
  عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می‌شود. تأمین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایة پولی و رشد عرضة پول می‌شود، و در صورتی‌که افزایش عرضة پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورّم می‌گردد.        تورّم باعث کاهش قدرت خرید پولی می‌شود و افراد ...  بیشتر

بررسی رابطة علیّتِ گرنجری بین مصرفِ انرژی و رشدِ اقتصادی در ایران طی سالهای 1346- 1381

سید عزیز آرمن؛ روح الله زارع

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 117-143

چکیده
  با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کمّ و کیف رابطة بین این دو متغیر می‌تواند به تبیین سیاستهای بخش انرژی کمک مؤثری نماید. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطة علیّت گرنجری بین کلّ مصرف نهایی انرژی و همچنین مصرف حاملهای مختلف انرژی شامل: فراورده‌های نفتی، برق، گاز طبیعی و سوختهای جامد ...  بیشتر

مطالعة پتانسیل تجاری ایران از دیدگاه تجارت درون صنعت

کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ اصغر حق‌شناس

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 145-169

چکیده
  اندازه‌گیری تجارت درون صنعت (IIT)[1] برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطة تجاری آنها با یکدیگر احساس می‌شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل- لوید[2] (G-L) اندازه‌گیری و محاسبه شده ‌است و با آزمون همبستگی مشخص شده که ...  بیشتر

ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی

رحمان خوش اخلاق؛ علی مراد شریفی؛ میثم کوچک زاده

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 171-192

چکیده
  انرژی خورشیدی[1] یکی از مهمترین انواع انرژیهای تجدید پذیر[2] در ایران است؛ زیرا اکثر مناطق به ویژه کویر مرکزی از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخودار است. هدف از نگارش این مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی (فتوولتاییک)[3] درمقایسه با نیروگاه دیزلی و اتصال به شبکة سراسری برق به منظور تأمین برق روستاهای ...  بیشتر

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده برای رفتار عقلایی مصرف‌کنندگان (خانوارهای شهری)

محمدعلی دهقان دهنوی؛ نوروز کهزادی؛ صادق خلیلیان

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، صفحه 197-211

چکیده
  آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده روشی است که با مقایسة انتخابهای مصرف‌کننده در دوره­های زمانی مختلف، رجحانهای وی را در هر دوره مشخص می­کند.  اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که بر خلاف روشهای سنّتی، در این روش هیچ پارامتری تخمین زده نمی­شود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یا تقاضا تحمیل نمی­شود.  برقرار بودن اصل تعمیم ...  بیشتر