ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

انرژی خورشیدی[1] یکی از مهمترین انواع انرژیهای تجدید پذیر[2] در ایران است؛ زیرا اکثر مناطق به ویژه کویر مرکزی از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخودار است. هدف از نگارش این مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی (فتوولتاییک)[3] درمقایسه با نیروگاه دیزلی و اتصال به شبکة سراسری برق به منظور تأمین برق روستاهای مرکزی در ایران است. در این باره با توجه به اطلاعات در دسترس وبا استفاده از تحلیل هزینة چرخة عمر[4]، هزینة تولید برق با روشهای مختلف محاسبه می‌گردد. نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادیِ سناریوهای مختلف نشان می‌دهدکه هزینة واحد انرژیِ سیستمِ فتوولتاییک با Rls/kWh 960  از هزینة واحد انرژی در گزینه های دیگر کمتر است.1. Solar Energy


2. renewable energy


3. photovoltalic power planet


4. life cycle cost analysis (LCCA)

کلیدواژه‌ها