دوره و شماره: دوره 16، شماره 49، زمستان 1390 
6. بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقه MENA: رویکرد هم‌انباشتگی تابلویی

صفحه 151-175

پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ محمدباقر بهشتی؛ علی رضازاده