نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیک هم‌‌انباشتگی تابلویی، مدل پایه پولی و مدل پولی با قیمت‌های انعطاف‌پذیر، برای 14 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAدر دوره زمانی 2006-1975 مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان می­دهد که در هر دو مدل، پایه پولی و مدل پولی با قیمت‌های انعطاف‌پذیر،رابطه هم‌انباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد و رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی مورد مطالعه صادق است. از این رو می­توان گفت که در کشورهای منطقه منا برابری ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی بیشتر تحت تأثیر تغییرات حجم پول داخلی بوده و هرگونه افزایش (کاهش) حجم نقدینگی کشور به تنزل (تقویت) ارزش پول ملی منجر می­شود. در کنار متغیر حجم نقدینگی، متغیرهای نرخ تورم انتظاری، رابطه مثبت و معنی‌دار و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی و معنی‌دار با نرخ ارز داشته و از متغیرهای مهم تعیین­کننده نرخ ارز تعادلی در این کشورها محسوب می­شود. 

کلیدواژه‌ها