نویسندگان

1 استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده‌های آماری سال‌های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به‌دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد تأیید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه‌مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تأثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی  و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 24/0- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است. 

کلیدواژه‌ها