دوره و شماره: دوره 26، شماره 86، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران

صفحه 10-42

10.22054/ijer.2020.47094.797

فرشاد مومنی؛ عباس شاکری؛ جواد طاهرپور؛ بهنام عزتی اختیار


7. تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه

صفحه 214-241

10.22054/ijer.2021.40917.739

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری