طبقه‌بندی ارتباط میان بیکاری و پیچیدگی اقتصادی براساس سطح نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.22054/ijer.2021.51236.852

چکیده

یکی از نگرانی‌های قدیمی بازار کار، جانشینی نیروی کار با روبات‌ها و اتوماسیون بوده و بسیاری از افراد، رشد نوآوری و فناوری را متناسب با افزایش بیکاری دانسته‌اند. برخی از محققان تاثیرپذیری اشتغال از افزایش رشد فناوری را منوط به دامنه و عمق بازارها دانسته‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد تاثیرپذیری اشتغال از نوآوری و فناوری وابسته به قدرت رقابت جهانی کشورها و کیفیت نیروی کار آن‌ها است. از آنجا که شاخص پیچیدگی اقتصادی، هم صادرات و هم‌ سطح دانش موجود در اقتصادها را می‌سنجد، می‌تواند گزینه مناسبی برای در نظر گرفتن دامنه بازارها به‌حساب آید.پژوهش حاضر به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر بیکاری با کنترل کردن اثر تولید ناخالص داخلی و تورم پرداخته و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سطحی از نوآوری وجود دارد که تعیین‌کننده نوع ارتباط میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری باشد. برای این منظور از رگرسیون آستانه‌ای در پنلی از کشورها در بازه زمانی 2017-2008 استفاده ‌شده است. یافته‌ها از غیرخطی بودن رابطه میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری حکایت دارد و شواهدی مبتنی بر جانشینی نیروی کار توسط فناوری هنگامی‌که شاخص نوآوری در بازه (493/0 ,456/0[ قرار دارد به‌دست‌آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


باصری، بیژن و جهانگرد، اسفندیار. (1385). نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 8(28)، 85-61.
جهانگرد، اسفندیار، طائی، حسن و قاسمی، فاطمه. (1392). تاثیر فناوری بر اشتغال در ایران: رویکرد داده ستانده + اقتصاد سنجی. پژوهش‌های پولی- بانکی، 6(16)، 80-59.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و ثمری، هانیه. (1395). تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم نوآوری بر عرضه صادرات کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته (با رویکرد معادلات هم‌زمان). پژوهشنامه اقتصاد کلان، 11(21)، 80-59.
صادقی، مسعود و آذربایجانی، کریم. (1385). نقش و جایگاه اقتصاد دانش‌محور در تقاضای نیروی کار ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 8(27)، 197-175.
نصراللهی، زهرا و پوشدوزباشی، هانیه. (1393). رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت. فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 2(1)، 132-97.
Acemoglu, D., and Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. Journal of Political Economy. 128(6). 2188-2244.
Adam, A., Garas, A., and Lapatinas, A. (2019). Economic complexity and jobs: an empirical analysis (No. 92401). University Library of Munich. Germany.
Autor, D. H., Dorn, D., and Hanson, G. H. (2015). Untangling trade and technology: Evidence from local labour markets. The Economic Journal. 125(584). 621-646.
Baseri, B. & Jahangard, E. (2006). The effects of technological changes on the Iranian manufacturing industry employment. Iranian Journal of Economic Research. 8(28). 61-85. [In Persian]
Bhat, G. F., and Kaur, S. (2019). Human resource development, structural transformation, employment generation and innovation: India, China, Japan and South Korea, 1990-2016. Applied econometrics and international development. 19(1). 95-114.
Calvino, F., and Virgillito, M. E. (2018). The innovation‐employment nexus: a critical survey of theory and empirics. Journal of Economic surveys. 32(1). 83-117.
Can, M., and Doğan, B. (2017). The effects of economic structural transformation on employment: an evaluation in the context of economic complexity and product space theory. In Handbook of research on unemployment and labor market sustainability in the era of globalization (pp. 275-306). IGI Global.
Choi, I. (2001). Unit Root Tests for Panel Data. Journal of International Money and Finance. 20(2). 249–272.
Davies, R. B. (1977). Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative. Biometrika. 64(2). 247-254.
Davies, R. B. (1987). Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative. Biometrika. 74(1). 33-43.
Görg, H., and Strobl, E. (2002). Relative Wages, Openness and Skill-Biased Technological Change (No. 596). Institute of Labor Economics (IZA).
Griliches, Z. (1969). Capital-Skill Complementarity. The Review of Economics and Statistics. 51(4). 465-68.
Gyeke-Dako, A., Oduro, A. D., Turkson, F. E., Twumasi Baffour, P., and Abbey, E. (2016). The effect of technological innovation on the quantity and quality of employment in Ghana (No. 2016/9). R4D Working paper.
Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometrica: Journal of the econometric society. 64(2). 413-430.
____________. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. Journal of econometrics. 93(2). 345-368.
____________. (2000). Sample splitting and threshold estimation. Econometrica. 68(3). 575-603.
Harrison, R., Jaumandreu, J., Mairesse, J., and Peters, B. (2014). Does innovation stimulate employment? A firm-level analysis using comparable micro-data from four European countries. International Journal of Industrial Organization. (35). 29-43.
Hausmann, R., and Hidalgo, C. A. (2011). The network structure of economic output. Journal of Economic Growth. 16(4). 309-342.
Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., and Simoes, A. (2014). The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity. Mit Press.
Hidalgo, C. A., and Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the national academy of sciences. 106(26). 10570-10575.
Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., and Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science. 317(5837). 482-487.
Hsiao, C. (2014). Analysis of panel data (No. 54). Cambridge university press.
Im, K. S., Pesaran, M. H., and Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics. 115(1). 53-74.
Jahangard, E., Taee, H. & Ghasemi, F. (2013).The Impact of Technology on Employment in Iran: An Econometric +Input-Output Approach. Journal of Monetary and Banking Research. 6(16). 59-80. [In Persian]
Lachenmaier, S., and Rottmann, H. (2011). Effects of innovation on employment: A dynamic panel analysis. International journal of industrial organization. 29(2). 210-220.
Lachenmaier, S., and Wößmann, L. (2006). Does innovation cause exports? Evidence from exogenous innovation impulses and obstacles using German micro data. Oxford Economic Papers. 58(2). 317-350.
Levin, A., and Lin, C. F. (1992). Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, University of California at San Diego, Discussion Paper No. 92-93.
Levin, A., and Lin, C. F. (1993). Unit Root Test in Panel Data: New Results. University of California at San Diego, Discussion Paper No. 93-56.
Levin, A., Lin, C. F., and Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics. 108(1). 1-24.
Maddala, G. S., and Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and statistics. 61(S1). 631-652.
Mishel, L., and Bivens, J. (2017). The zombie robot argument lurches on: There is no evidence that automation leads to joblessness or inequality. Economic Policy Institute Working Papers.
Nasrollahi, Z. & Poushdouz, H. (2014). Relationship between trade and employment in the industrial sector. Journal of Economic Development Policy. 2(1). 97-132. [In Persian]
Ortiz, J., and Fumás, V. S. (2020). Technological innovation and the demand for labor by firms in expansion and recession. Economics of Innovation and New Technology. 29(4). 417-440.
Peters, B. (2004). Employment effects of different innovation activities: Microeconometric evidence. ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper, (04-073).
Piva, M., and Vivarelli, M. (2017). Technological Change and Employment: Were Ricardo and Marx Right? (No. 10471). Institute of Labor Economics (IZA).
Sadeghi, M. & Azarbayejani, K. (2006). Knowledge based economy and demand for labour in Iran. Iranian Journal of Economic Research. 8(21). 175-197. [In Persian]
Shahabadi, A. & Samari, H. (2016). Direct and indirect effects of innovation on export supply in selected developing and developed countries: Simultaneous equations approach. Research Journal of Macroeconomics. 11(21). 59-80. [In Persian]
Triguero, Á., Córcoles, D., and Fernández, S. (2020). Influence of open innovation strategies on employment dynamics: evidence for Spanish manufacturing firms. Economics of Innovation and New Technology. 29(3). 242-265.
Van Roy, V., Vértesy, D., and Vivarelli, M. (2018). Technology and employment: Mass unemployment or job creation? Empirical evidence from European patenting firms. Research Policy. 47(9). 1762-1776.
Vivarelli, M. (2014). Innovation, employment and skills in advanced and developing countries: A survey of economic literature. Journal of Economic Issues. 48(1). 123-154.
Welch, F. (1970). Education in production. Journal of political economy. 78(1). 35-59.
White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica. 48(4). 817-38.
Yeaple, S. R. (2005). A simple model of firm heterogeneity, international trade, and wages. Journal of international Economics. 65(1). 1-20.