دوره و شماره: دوره 23، شماره 76، پاییز 1397 
1. اثر سیاست‌های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE

صفحه 1-51

10.22054/ijer.2018.9511

مهنوش عبداله میلانی؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ نرگس اکبرپور روشن


3. اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان‏ های ایران

صفحه 85-106

10.22054/ijer.2018.9513

زهرا کریمی موغاری؛ مهرداد مقصودلو؛ زهرا(میلا) علمی


5. اثر نامتجانس بیکاری بر جرم در ایران: رویکرد سلسله مراتبی پنل بیزین-پواسن

صفحه 137-158

10.22054/ijer.2018.9515

سید نظام الدین مکیان؛ مجتبی رستمی؛ داوود فرهادی؛ محمد امین زابل