دوره و شماره: دوره 23، شماره 77، زمستان 1397، صفحه 1-215 
2. اثر نامتقارن تکانه‌های سیاست مالی بر اقتصاد ایران: الگوی DSGE با تقریب مرتبه دوم

صفحه 37-72

10.22054/ijer.2018.10147

زهراسادات رییسی گاوگانی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری؛ عباس معمارنژاد