مقاله پژوهشی
تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی چندمتغیره

ناصر خیابانی؛ احسان محمدیان نیک پی

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.10146

چکیده
  مقاله حاضر اثر یک رخداد منفی را در بازار بورس اوراق بهادار تهران - منتسب شده به ریسک سیستمی[1] - روی  بازده شاخص صنایع منتخب با استفاده از داده‌های روزانه - دوره اول بهمن 1386 تا آخر شهریور 1396- مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این راستا، برای تحلیل وابستگی دنباله‌ای بین صنایع و شاخص کل (به‌عنوان نمادی از وضعیت کلی بازار) از روش رگرسیون چندکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر نامتقارن تکانه‌های سیاست مالی بر اقتصاد ایران: الگوی DSGE با تقریب مرتبه دوم

زهراسادات رییسی گاوگانی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری؛ عباس معمارنژاد

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، صفحه 37-72

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.10147

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین‌رو، تأثیر تکانه­های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست­ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته­ است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی تولید خودروهای سواری: با تأکید بر نقش نوآوری

زهرا نجفی؛ مجید صامتی؛ کریم آذربایجانی

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، صفحه 73-106

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.10148

چکیده
  در طول چند دهه گذشته تجارت درون صنعت به‌عنوان یکی از مهم­ترین مباحث مطرح شده در سطح بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود و بهبود روابط تجاری با عمده­ترین شرکای تجاری در صنایع غیرنفتی نیازمند الگویی مناسب است.  ازاین‌رو، در این پژوهش،  با توجه ویژه به صنعت خودروهای سواری و نقش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش متنوع‌سازی صادرات بر رابطه بین باز بودن تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای در‌حال‌توسعه منتخب (2015-1980)

زهرا عزیزی؛ مهدی پدرام؛ پگاه عزیزی

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، صفحه 107-138

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.10149

چکیده
  در سال­های اخیر مطالعات گسترده‌ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافته­اند. گروهی از این پژوهش‌ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات‌تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بی­ثباتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پویایی های تورم استان های ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

زهرا کهریزی؛ عزیز مراسلی؛ حشمت اله عسگری

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، صفحه 139-167

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.10150

چکیده
  استان­ های ایران در چند دهه­ گذشته فشارهای  تورمی بالایی را تجربه کرده­اند. این مقاله پویایی­ های تورم با لحاظ اثرات فضایی بین استان­های ایران با استفاده از منحنی فیلیپس نیوکینزین هیبریدی طی دوره 1392-1380 را مدل‌سازی می­کند. نتایج تحقیق نشان می­دهد، منحنی فیلیپس نیوکینزی برای بررسی پویایی­های تورم استان‌های ایران مناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آزمون هم‌گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD

بهناز نانوای سابق؛ علی فقه مجیدی؛ احمد محمدی

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، صفحه 169-194

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.10151

چکیده
  بورس یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته است، هم‌گرایی بازده بازارهای سهام نیز ﻧﺸﺎن­دﻫﻨﺪه وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم‌گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]در دوره 2017- 2007 با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عوامل مؤثر بر مخارج سلامت در کشورهای اسلامی گروه D-8

نوید کارگر ده بیدی؛ عفت قربانیان؛ فاطمه فتحی

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، صفحه 195-215

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.10152

چکیده
  با توجه به وجود رابطه متقابل بین سلامت نیروی انسانی و رشد اقتصادی در جوامع، تعیین عوامل اثرگذار بر سلامت نیروی انسانی میتواند در تدوین سیاستها و راهکارهای عملی، مؤثر واقع شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات رشد اقتصادی، مخارج مصرفی دولت و نرخ وابستگی سنی بر مخارج سلامت در کشورهای اسلامی گروه D-8 طی سال­های 2014-1997می‌پردازیم. به‌منظور ...  بیشتر